CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Jeffrey Kenneth Butler
Share
Rôl cofrestredig
Gweithiwr Gofal Cartref
Canlyniad
Diddymu trwy Gytundeb
Lleoliad
N/A
Cyflogwr
Gynt Cartrefi Cymru
Math o wrandawiad
Ni gynhelir panel gan Bwyllgor -  proses Diddymu trwy Gytundeb

Crynodeb o'r penderfyniad

Golyga Diddymu trwy Gytundeb bod person cofrestredig yn medru ymgeisio i dynnu eu henw oddi ar y Gofrestr heb gael ei gyfeirio at Banel.

Mae’r penderfyniad i gytuno’r cais yn cael ei wneud mewn Cynhadledd Achos. Medrai person cofrestredig ymgeisio ar unrhyw adeg yn ystod proses addasrwydd i ymarfer.

Nid yw ymgeisio i dynnu enw oddi ar y Gofrestr yn golygu fod hawl gan y person cofrestredig gael ei enw wedi ddiddymu, ond mae’n galluogi’r Gofal Cymdeithasol Cymru i ystyried a chytuno diddymiad mewn achosion priodol.

I benderfynnu os dylid dderbyn cais fe fydd Gofal Cymdeithasol Cymru yn ystyried os fod yr honiadau yn ymwneud â materion er budd y cyhoedd.

Cyflwyniad

1. Mae Mr Jeffrey Butler wedi’i gofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru (GCC) fel Gweithiwr Gofal Cartref.

2. Cyflogwyd Mr Butler fel Gweithiwr Cymorth gan Cartrefi Cymru (“Cartrefi”). Roedd wedi gweithio i Cartrefi ers 2013.

3. Daeth pryderon i’r amlwg ar 14 Ebrill 2020 pan sylwodd Gweithiwr Cymorth arall fod teledu wedi’i gymryd o ganolfan . Sefydlwyd bod y teledu wedi’i gymryd rywbryd yn ystod yr wythnos yn dechrau ar 6 Ebrill 2020. Unigolyn A, person a oedd yn cael ei gefnogi, oedd perchennog y teledu. Nododd Unigolyn A fod Mr Butler wedi cymryd y teledu. Cafodd Mr Butler ei atal dros dro ar 15 Ebrill 2020 wrth aros am ymchwiliad disgyblu.

Honiadau

Eich bod chi, ar neu tua 6 Ebrill 2020, tra roeddech wedi’ch cofrestru fel Gweithiwr Gofal Cartref ac wedi’ch cyflogi gan Cartrefi Cymru:

(1) Wedi cymryd teledu a oedd yn perthyn i Unigolyn A:

(a) heb gydsyniad rheolwyr Cartrefi Cymru;

(b) gan wybod nad oedd y galluedd i gydsynio gan Unigolyn A.

4. Pan gafodd ei gyfweld fel rhan o’r ymchwiliad disgyblu, cyfaddefodd Mr Butler iddo fynd â’r teledu a oedd yn perthyn i Unigolyn A. Dywedodd fod Unigolyn A wedi gofyn iddo fynd ag ef i’r domen wastraff. Dywedodd Mr Butler ei fod wedi cymryd y teledu dan sylw a’i roi yng nghefn ei fan. Pan aeth i’r domen wastraff, dywedodd ei bod ar gau am gyfnod amhenodol, ac felly fe adawodd y teledu wrth ochr ei dŷ.

5. Dywedodd Mr Butler ei fod yn gwaredu eitemau diangen yn rheolaidd ar ran pobl a oedd yn derbyn cymorth. Dywedodd hefyd ei fod hefyd wedi cael caniatâd y Rheolwr Gwasanaeth yn flaenorol i gymryd nwyddau a oedd yn anaddas i’r diben. Fodd bynnag, cydnabu Mr Butler nad oedd wedi ceisio na chael caniatâd y rheolwyr i gymryd y teledu. Dywedodd hefyd nad oedd yn gwybod a oedd y teledu’n gweithio.

6. Derbyniodd Mr Butler hefyd nad oedd gan Unigolyn A y gallu i wneud penderfyniadau ariannol ac nad oedd ganddo ddealltwriaeth o werth arian nac eitemau o eiddo.

(2) Roedd eich ymddygiad yn honiadau 1(a) a (b) yn dangos diffyg uniondeb.

7. Mae Mr Butler yn cyfaddef bod ei ymddygiad yn honiad 1(a) a (b) yn torri safonau moesegol y proffesiwn gofal cymdeithasol.

8. Cynhaliwyd gwrandawiad disgyblu ar 26 Mehefin 2020. Canfu’r panel fod ymddygiad Mr Butler yn gyfystyr â thoriad difrifol iawn o bolisïau a gweithdrefnau Cartrefi a’i fod yn gyfystyr â chamymddwyn difrifol. Yn benodol, canfu’r panel fod Mr Butler wedi methu yn ei ddyletswydd gofal i amddiffyn oedolion sy’n agored i niwed a’i fod o bosibl wedi dwyn anfri ar Cartrefi.

9. Cafodd Mr Butler ei ddiswyddo yn y fan a’r lle ac fe’i cyfeiriwyd at Gofal Cymdeithasol Cymru.

10. Mae Mr Butler wedi gwneud cais i ddileu ei gofrestriad drwy gytundeb. Paratowyd y datganiad hwn o ffeithiau y cytunwyd arnynt at ddibenion y cais hwnnw.

Casgliadau

11. Mae Mr Butler yn cadarnhau ei fod yn cytuno â’r ffeithiau a nodir yn y datganiad hwn.

12. Mae Mr Butler yn cadarnhau nad oes bwriad ganddo weithio yn y dyfodol mewn unrhyw swydd a fyddai’n ei gwneud yn ofynnol iddo gael ei gofrestru gan GCC a’i fod yn dymuno i’w enw gael ei dynnu oddi ar gofrestr GCC drwy gytundeb dan Reol 9 Rheolau Ymchwilio 2020.

13. Pe bai Mr Butler, yn groes i’r bwriad a fynegwyd ganddo, yn gwneud cais i gofrestru â GCC yn y dyfodol, mae Mr Butler yn cydnabod y gallai GCC ystyried cynnwys y datganiad hwn wrth ystyried cais o’r fath.