CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Jayne Jones
Share
Rôl cofrestredig
Rheolwr cartrefi gofal oedolion
Canlyniad
Diddymu trwy Gytundeb
Lleoliad
N/A
Cyflogwr
Gynt Plas Y Bryn Care Home
Math o wrandawiad
Ni gynhelir wrandawiad gan Bwyllgor -  proses Diddymu trwy Gytundeb

Crynodeb o'r penderfyniad

Golyga Diddymu trwy Gytundeb bod unigolyn cofrestredig yn medru ymgeisio i dynnu eu henw oddi ar y Gofrestr heb gael ei gyfeirio at Banel.

Mae’r penderfyniad i gytuno’r cais yn cael ei wneud mewn Cynhadledd Achos. Medrai unigolyn cofrestredig ymgeisio ar unrhyw adeg yn ystod proses addasrwydd i ymarfer.

Nid yw ymgeisio i dynnu enw oddi ar y Gofrestr yn golygu fod hawl gan yr unigolyn cofrestredig gael ei enw wedi ddiddymu, ond mae’n galluogi’r Gofal Cymdeithasol Cymru i ystyried a chytuno diddymiad mewn achosion priodol.

I benderfynnu os dylid dderbyn cais fe fydd y Gofal Cymdeithasol Cymru yn ystyried os fod yr honiadau yn ymwneud â materion er budd y cyhoedd.

Cyflwyniad

1. Mae Jayne Jones, yr unigolyn cofrestredig, wedi'i chofrestru â Gofal Cymdeithasol Cymru (GCC) fel Rheolwr Cartref Gofal i Oedolion.

2. Paratowyd y Datganiad hwn o Ffeithiau y Cytunwyd Arnynt yng nghyd-destun cais Ms Jones i dynnu ei henw yn wirfoddol o gofrestr GCC dan Reol 15 Rheolau Cyngor Gofal Cymru (Addasrwydd i Ymarfer) 2014 ('Rheolau 2014').

3. Dylid ei ddarllen ynghyd â'r dogfennau sydd wedi'u hatodi, sef:

Atodiad 1: Penderfyniad panel Cydsyniol yr NMC: cytundeb dros dro:

• Atodiad 1: Hysbysiad o Gynnig AGGCC i Ddiddymu Cofrestriad

• Atodiad 2: Llythyr myfyriol Ms Jones

• Atodiad 3: Adroddiadau meddygol a gohebiaeth ( Golygu)

Atodiad 2: Penderfyniad yr NMC i Symud yn Wirfoddol 13 Rhagfyr 2018:

4. Cyflogwyd Ms Jones fel Rheolwr Cofrestredig Cartref Gofal Plas y Bryn, Caernarfon ('y Cartref'). Roedd y Cartref wedi'i gofrestru ag AGGCC (fel y gelwid AGC bryd hynny) i ddarparu gofal ar gyfer hyd at 61 o breswylwyr a oedd angen gofal nyrsio. Dechreuodd Ms Jones weithio yn y Cartref ym mis Hydref 2009 ac fe'i penodwyd yn Rheolwr Cofrestredig ym mis Awst 2010.

5. Roedd Ms Jones wedi cofrestru hefyd fel nyrs gyda'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC).

6. Ym mis Awst 2015, cafodd Ms Jones ei hatal dros dro gan ei chyflogwr. Gwnaeth AGGCC atgyfeiriadau i'r NMC a Chyngor Gofal Cymru (fel y gelwid GCC bryd hynny) ynghylch Ms Jones.

7. Roedd y pryderon rheoleiddiol yn ymwneud â rheolaeth wael Ms Jones o'r Cartref dros gyfnod o tua 10 mis o fis Hydref 2014 i fis Awst 2015. Yn ystod y cyfnod hwn, roedd methiannau o ran cyflogi staff â'r gallu a'r cymwysterau addas, systemau monitro ar gyfer adolygu a gwella gofal, diwallu anghenion defnyddwyr gwasanaethau yn llawn, sicrhau ymyriadau meddygol amserol, sicrhau systemau diogel ar gyfer rhoi meddyginiaeth, diogelu, dileu risgiau i iechyd a diogelwch defnyddwyr gwasanaethau a threfniadau i atal defnyddwyr gwasanaethau rhag cael eu niweidio neu ddioddef camdriniaeth.

8. Ar 22 Rhagfyr 2015, cyhoeddodd AGGCC Hysbysiad o Gynnig i Ddiddymu cofrestriad Ms Jones fel Rheolwr Cofrestredig y Cartref. (Gweler Atodlen 1: Atodiad 1). Nododd yr Hysbysiad hwn nifer o achosion o dorri Rheoliadau Cartrefi Gofal (Cymru) 2002 ('y Rheoliadau'). Y casgliad cyffredinol oedd nad oedd Ms Jones yn cydymffurfio â Rheoliad 10(1) y Rheoliadau gan ei bod 'wedi methu â rheoli'r cartref gyda gofal, cymhwysedd a sgìl digonol'.

9. Cafodd Ms Jones gyfle i gyflwyno sylwadau ysgrifenedig ar ôl derbyn yr Hysbysiad o Gynnig i Ddiddymu, ond ni wnaeth hynny. Ar 22 Ionawr 2016, caeodd y Cartref. Ar 25 Ionawr 2016, cyflwynodd AGGCC hysbysiad o'i benderfyniad i ddiddymu cofrestriad Ms Jones fel y Rheolwr Cofrestredig. Mae Ms Jones yn cyfaddef torri'r Rheoliadau fel y nodir yn yr Hysbysiad o Gynnig i Ddiddymu.

10. Nid yw Ms Jones wedi gweithio ers 2015 mewn unrhyw swydd. Cafodd Ms Jones ei gwneud yn destun Gorchymyn Atal Dros Dro gan GCC yn 2015, ond daeth hyn i ben yn 2017. Bryd hynny, nid oedd y ddeddfwriaeth berthnasol yn caniatáu ymestyn gorchymyn interim y tu hwnt i ddwy flynedd.

11. Cafodd Ms Jones ei gwneud yn destun Gorchymyn Atal Dros Dro Interim gan yr NMC hefyd. Dan ei bwerau deddfwriaethol gwahanol, parhaodd yr NMC i geisio ymestyn y Gorchymyn Atal Dros Dro Interim yn yr Uchel Lys hyd at ddiwedd trafodion yr NMC ddiwedd 2019.

12. Ar 9 Gorffennaf 2019, atgyfeiriodd Arholwyr Achos yr NMC Ms Jones at Bwyllgor Addasrwydd i Ymarfer ar y sail bod ei haddasrwydd i ymarfer fel nyrs gofrestredig yn cael ei amharu oherwydd ei chamymddwyn. Cyfaddefodd Ms Jones y cyhuddiadau canlynol:

Eich bod chi, Nyrs Gofrestredig, tra roeddech wedi'ch cyflogi fel Rheolwr Cofrestredig yng Nghartref Nyrsio Plas y Bryn ('y Cartref') heb ddangos/darparu arweinyddiaeth a rheolaeth ddigonol gan eich bod:

(1) Wedi methu â sicrhau bod y Cartref yn cydymffurfio ag unrhyw un/neu'r cyfan o reoliadau/darpariaethau Rheoliadau Cartrefi Gofal (Cymru) 2002 fel y cyfeirir atynt yn Atodlen 1;

(2) Wedi methu â chydymffurfio â Rheoliad 10(1) o Reoliadau Cartrefi Gofal (Cymru) 2002 drwy fethu â rheoli'r Cartref gyda gofal, cymhwysedd a sgìl digonol;

AC yng ngoleuni'r uchod, mae eich addasrwydd i ymarfer wedi'i amharu oherwydd eich camymddwyn.

13. Derbyniodd Ms Jones 'gais sancsiwn' tîm cyfreithiol yr NMC o orchymyn atal dros dro am naw mis gydag adolygiad yn y telerau a gynhwysir yn y cytundeb dros dro a nodir yn Atodiad 1. Mae Ms Jones yn cyfaddef y ffeithiau a nodir yn y cytundeb dros dro.

14. Fe wnaeth Ms Jones gais i dynnu ei henw oddi ar gofrestr yr NMC . Llofnododd Ms Jones ddatganiad na fyddai'n ceisio cael ei haildderbyn i gofrestr yr NMC am o leiaf bum mlynedd.

15. Rhoddodd Ms Jones ddarn myfyriol i'r NMC hefyd lle dywedodd:

'Fy nymuniad bob amser oedd i staff Plas y Bryn ddarparu gofal o'r safon uchaf posibl. Gyda manteision ôl-ddoethineb a llawer o fyfyrio, mae'n rhaid imi gyfaddef i mi fy hun, a'r NMC erbyn hyn, y gallwn/y dylwn fod wedi gwneud mwy a gwneud yn well fel Rheolwr Cofrestredig. Oherwydd fy arweinyddiaeth a'm gweithredoedd/hepgoriadau yn ystod blwyddyn olaf fy nghyflogaeth, cafwyd methiannau a oedd yn effeithio ar y gofal a ddarparwyd ym Mhlas y Bryn i'r preswylwyr a'r staff. Gallai hyn fod wedi cael effaith andwyol ar breswylwyr, teuluoedd y preswylwyr, ffrindiau a staff. Mae hyn er mawr cywilydd a gofid i mi yn bersonol. Byddwn yn ymddiheuro i bawb pe gallwn i'.

Yn yr un datganiad myfyriol, dywedodd Ms Jones hefyd y 'dylai fod wedi nodi'r materion cyn iddynt ddod yn broblemau' a chydnabu bod ei 'chyfrifoldeb fel Rheolwr Cofrestredig yn annigonol o ran datrys methiannau a materion o ddiffyg cydymffurfio'(Atodiad 1: Atodiad 2).

16. Yng ngoleuni'r ystyriaethau uchod, penderfynodd Cofrestrydd yr NMC i gymeradwyo cais Ms Jones i dynnu ei henw'n wirfoddol o gofrestr yr NMC (Atodiad 2).

17. Mae Ms Jones yn cyfaddef y ffeithiau sydd wedi'u cynnwys yn y datganiad hwn ac yn y dogfennau yn Atodiad 1 (a'r atodiadau iddo) ac yn Atodiad 2.

18. Er i'r cyhuddiadau y cyfeirir atynt ym mharagraff 12 uchod gael eu drafftio yng nghyd-destun rôl Ms Jones fel nyrs gofrestredig, mae Ms Jones yn cydnabod bod y cyhuddiadau'n ymwneud yn benodol â chyflawni rôl Rheolwr Cartref Gofal i Oedolion y mae wedi'i chofrestru ar ei chyfer gan GCC. Mewn perthynas â'r rôl honno, mae Ms Jones yn cyfaddef:

(a) y methiannau y cyfeirir atynt ym mharagraffau (1) a (2) o'r cyhuddiadau hynny;

(b) bod y methiannau hynny'n gyfystyr â chamymddwyn (a ddiffinnir yn Rheolau 2015 fel 'ymddygiad sy'n bwrw amheuaeth ar addasrwydd Unigolyn Cofrestredig i aros ar y Gofrestr heb amodau' ), a

(c) bod ei haddasrwydd i ymarfer fel Rheolwr Cartref Gofal i Oedolion yn cael ei amharu oherwydd y camymddwyn hwnnw.

19. Mae Ms Jones yn cydnabod, o ganlyniad i dynnu ei henw oddi ar Gofrestr GCC drwy gytundeb dan Reol 15 o Reolau 2014, na all Ms Jones wneud cais i ailymuno â Chofrestr GCC hyd nes y daw cyfnod o bum mlynedd i ben o'r dyddiad y caiff ei henw ei dynnu oddi ar y Gofrestr.

Diddymu o’r Gofrestr