CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Gareth Roberts
Share
Rôl cofrestredig
Gweithiwr gofal catref
Canlyniad
Diddymu trwy Gytundeb
Lleoliad
N/A
Cyflogwr
Gynt Seren Ffestiniog Cyf
Math o wrandawiad
Ni gynhelir panel gan Bwyllgor -  proses Diddymu trwy Gytundeb

Crynodeb o'r penderfyniad

Golyga Diddymu trwy Gytundeb bod person cofrestredig yn medru ymgeisio i dynnu eu henw oddi ar y Gofrestr heb gael ei gyfeirio at Banel.

Mae’r penderfyniad i gytuno’r cais yn cael ei wneud mewn Cynhadledd Achos. Medrai person cofrestredig ymgeisio ar unrhyw adeg yn ystod proses addasrwydd i ymarfer.

Nid yw ymgeisio i dynnu enw oddi ar y Gofrestr yn golygu fod hawl gan y person cofrestredig gael ei enw wedi ddiddymu, ond mae’n galluogi’r Gofal Cymdeithasol Cymru i ystyried a chytuno diddymiad mewn achosion priodol.

I benderfynnu os dylid dderbyn cais fe fydd Gofal Cymdeithasol Cymru yn ystyried os fod yr honiadau yn ymwneud â materion er budd y cyhoedd.

Cyflwyniad

1. Cofrestrodd Mr Gareth Roberts â Gofal Cymdeithasol Cymru (GCC) fel Gweithiwr Gofal Cartref ar 18 Rhagfyr 2019.

2. Cyflogwyd Mr Roberts fel Gweithiwr Cymorth gan Seren Ffestiniog Cyf.

Honiadau

Eich bod chi, ym mis Awst 2020, tra roeddech wedi’ch cofrestru fel Gweithiwr Gofal Cartref ac wedi'ch cyflogi gan Seren Ffestiniog Cyf ("Seren")

(1) Wedi tynnu arian o gyfrif banc Unigolyn A heb ganiatâd Unigolyn A at eich dibenion eich hun.

(2) Roedd eich ymddygiad yn 1 uchod yn anonest.

3. Yn ystod ei gyflogaeth gan Seren, roedd Mr Roberts yn cefnogi Unigolyn A, a oedd yn ddyn 80 oed â phroblemau symudedd ac anableddau dysgu ysgafn.

4. Ar dri achlysur ym mis Awst 2020, tynnodd Mr Roberts gyfanswm o £350 o gyfrif banc Unigolyn A.

5. Cafodd Mr Roberts ei atal dros dro gan Seren ar ôl iddo fynychu swyddfa Seren a chyfaddef cymryd yr arian o gyfrif banc Unigolyn A, a ad-dalwyd ganddo.

6. Ar 28 Medi 2020, terfynodd Mr Roberts ei gyflogaeth gyda Seren drwy roi hysbysiad ei fod yn ymddiswyddo.

7. Ar 24 Hydref 2020, cyfaddefodd Mr Roberts i Heddlu Gogledd Cymru ei fod wedi "cam-drin yn ariannol oedolyn agored i niwed”.

8. Atgyfeiriwyd Mr Roberts at GCC gan Seren ar 7 Ionawr 2021.

9. Mae Mr Roberts wedi gwneud cais i ddileu ei gofrestriad drwy gytundeb. Paratowyd y datganiad hwn o ffeithiau y cytunwyd arnynt at ddibenion y cais hwnnw.

Casgliadau.

10. Mae Mr Roberts yn cadarnhau ei fod yn cytuno â'r ffeithiau a nodir yn y datganiad hwn

11. Mae Mr Roberts yn cadarnhau nad oes bwriad ganddo weithio yn y dyfodol mewn unrhyw swydd a fyddai'n ei gwneud yn ofynnol iddo gael ei gofrestru gan GCC a'i fod yn dymuno i'w enw gael ei dynnu oddi ar gofrestr GCC drwy gytundeb dan Reol 9 Rheolau Ymchwilio 2020.

12. Pe bai Mr Roberts, yn groes i'r bwriad a fynegwyd ganddo, yn gwneud cais i gofrestru â GCC yn y dyfodol, mae Mr Roberts yn cydnabod y gallai GCC ystyried cynnwys y datganiad hwn wrth ystyried cais o'r fath.