CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
David James Brown
Share
Rôl cofrestredig
Gweithwyr Cymdeithasol
Canlyniad
Diddymu trwy Gytundeb
Lleoliad
N/A
Cyflogwr
Cyngor Caerdydd
Math o wrandawiad
N/A

Crynodeb o'r penderfyniad

Golyga Diddymu trwy Gytundeb bod person cofrestredig yn medru ymgeisio i dynnu eu henw oddi ar y Gofrestr heb gael ei gyfeirio at Banel.

Mae’r penderfyniad i gytuno’r cais yn cael ei wneud mewn Cynhadledd Achos. Medrai person cofrestredig ymgeisio ar unrhyw adeg yn ystod proses addasrwydd i ymarfer.

Nid yw ymgeisio i dynnu enw oddi ar y Gofrestr yn golygu fod hawl gan y person cofrestredig gael ei enw wedi ddiddymu, ond mae’n galluogi’r Gofal Cymdeithasol Cymru i ystyried a chytuno diddymiad mewn achosion priodol.

I benderfynnu os dylid dderbyn cais fe fydd Gofal Cymdeithasol Cymru yn ystyried os fod yr honiadau yn ymwneud â materion er budd y cyhoedd.

Cyflwyniad

 • Cofrestrodd Mr David James Brown ('Mr Brown') â Gofal Cymdeithasol Cymru (GCC) fel Gweithiwr Cymdeithasol Cymwysedig ar 16 Ebrill 2019. Roedd wedi cofrestru'n flaenorol â GCC rhwng 10 Rhagfyr 2008 a 22 Medi 2010.
 • Rhwng 21 Ionawr 2019 a 10 Gorffennaf 2019, cyflogwyd Mr Brown ar gontract dros dro gydag adran Gwasanaethau Plant Cyngor Dinas Caerdydd ("y Cyngor") fel Gweithiwr Asiantaeth. Ei gyflogwr asiantaeth bryd hynny oedd Red Sector. Nid yw Red Sector wedi rhoi Mr Brown mewn unrhyw rolau eraill ers i'r contract â'r Cyngor ddod i ben ym mis Gorffennaf 2019.
 • Ar 31 Gorffennaf 2019 neu oddeutu'r dyddiad hwnnw, derbyniodd GCC atgyfeiriad gan y Cyngor mewn perthynas â Mr Brown. Roedd yr atgyfeiriad yn ymwneud â honiadau bod Mr Brown wedi ffugio ymweliadau amddiffyn plant ac wedi methu â dilyn cyfarwyddiadau rheoli ynghylch dechrau'r broses Amlinelliad Cyfraith Gyhoeddus (PLO).
 • Daeth y mater i sylw'r Cyngor pan godwyd pryderon gan ddefnyddwyr gwasanaethau ar ôl i leoliad dan gontract Mr Brown gyda nhw ddod i ben.
 • Mewn neges e-bost i Red Sector ar 2 Gorffennaf 2019, amlinellodd Elizabeth Hale o'r Cyngor nifer o bryderon ynghylch ymarfer Mr Brown. Datgelwyd yr e-bost i GCC.
 • Mewn neges e-bost gan Elizabeth Hale i GCC ar 10 Medi 2019, adroddodd Ms Hale nifer o bryderon penodol ynghylch ymarfer Mr Brown gan gynnwys methu â chynnal ymweliadau a methu â'u cofnodi.
 • Rhoddodd Ms Hale nodiadau i GCC o ymweliadau â 'Defnyddiwr Gwasanaeth 1' ar 16 a 18 Gorffennaf 2019 yn ogystal â nodiadau o drafodaeth â mam 'Defnyddiwr Gwasanaeth 1' ar 30 Awst 2019. Mae'r nodiadau'n cyfeirio at nifer o bryderon a godwyd mewn perthynas â Mr Brown.
 • Rhoddodd Ms Hale nodiadau i GCC hefyd o drafodaeth â Mr Brown ar 31 Gorffennaf 2019 ynglŷn â'r pryderon a godwyd gan 'Ddefnyddiwr Gwasanaeth 1’.
 • Ers i'r swydd dros dro gyda'r Cyngor ddod i ben, mae Mr Brown wedi'i gadw gan Asiantaeth gyflogaeth wahanol – Nonstop Consulting - a osododd Mr Brown gyda Chyngor Merthyr Tudful rhwng mis Ebrill 2020 a mis Awst 2020, Cyngor Powys rhwng Awst 2020 a Hydref 2020 a Chyngor Swydd Amwythig o 3 Tachwedd 2020.
 • Mewn neges e-bost gan Ariel Ahmeti o Nonstop Consulting, dyddiedig 15 Rhagfyr 2020, cadarnhawyd nad oedd Mr Brown wedi eu hysbysu ei fod yn destun ymchwiliadau Addasrwydd i Ymarfer parhaus gyda GCC tan ar ôl iddo ddechrau gweithio gyda Chyngor Swydd Amwythig.
 • Anfonodd Rebecca Unsworth o Gyngor Powys neges e-bost at GCC ar 22 Rhagfyr 2020. Cadarnhaodd Ms Unsworth ei bod wedi bod yn rheolwr llinell ar Mr Brown ac nad oedd wedi rhoi gwybod iddi am unrhyw achosion addasrwydd i ymarfer yn ystod ei gyflogaeth. Cadarnhawyd nad oedd cofnod o achos Mr Brown wedi'i ddiweddaru ac na chwblhawyd asesiadau. Dim ond dau allan o'r 16 o asesiadau a ddyrannwyd iddo yr oedd Mr Brown wedi'u cwblhau er gwaethaf y ffaith bod Ms Unsworth wedi gofyn amdanynt sawl gwaith ac yn rhoi amser iddo eu hysgrifennu.
 • Rhoddwyd geirda cyflogaeth i GCC a gwblhawyd gan Michelle Jayne o Gyngor Merthyr Tudful gan fod Mr Brown wedi'i gosod gyda hi rhwng mis Ebrill a mis Awst 2020. Cadarnhawyd y canlynol yn y geirda: "evidence of significant drift in terms of panning for some case work." Nodwyd bod tystiolaeth o ddiffyg cofnodi achosion a diffyg cynlluniau wedi'u dogfennu.
 • Ar 19 Chwefror 2021, derbyniodd GCC atgyfeiriad gan Siobhan Williams o Gyngor Swydd Amwythig. Roedd yr atgyfeiriad yn deillio o gwynion ynghylch diffyg cyfathrebu ac ymatebion amharchus gan Mr Brown.

Honiadau

Tra roeddech wedi'ch cofrestru fel Gweithiwr Cymdeithasol Cymwysedig ac wedi'ch cadw gan Gyngor Dinas Caerdydd ("y Cyngor") fel Gweithiwr Asiantaeth rhwng 21 Ionawr 2019 a 10 Gorffennaf 2019, roeddech:

(1) wedi methu â chydymffurfio â'ch dyletswyddau i ymweld â phlant a oedd ar y gofrestr a dan y broses PLO;

 • Mewn neges e-bost i Red Sector ar 2 Gorffennaf 2019, amlinellodd Elizabeth Hale o'r Cyngor nifer o bryderon ynghylch ymarfer Mr Brown. Nodwyd nad oedd plant a oedd ar y gofrestr ac yn destun y broses PLO wedi cael ymweliad, ar un adeg, am 80 diwrnod a mwy.

(2) wedi oedi am bron i chwe wythnos cyn cyflwyno achos gofal ar fabi newydd-anedig;

 • Yn y neges e-bost at Red Sector dyddiedig 2 Gorffennaf 2019 (y cyfeirir ato uchod), dywedodd Elizabeth Hale fod Mr Brown wedi oedi am bron i chwe wythnos cyn cyflwyno achos gofal ar fabi newydd-anedig, er y cytunwyd mai dyma oedd y cynllun cyn yr enedigaeth. Nid oedd hyn yn canolbwyntio ar y plentyn a chafodd yr Awdurdod Lleol ei feirniadu yn y Llys am oedi cyn rhoi cynllun sefydlogrwydd ar waith ar gyfer y plentyn.

(3) wedi methu â chwblhau atgyfeiriad i'r tîm mabwysiadu ar gyfer babi yr oedd y Cyngor wedi gweithredu system ddeuol ar ei gyfer drwy'r Llys;

 • Yn y neges e-bost at Red Sector dyddiedig 2 Gorffennaf 2019 (y cyfeirir ato uchod), dywedodd Elizabeth Hale fod Mr Brown wedi methu â chwblhau atgyfeiriad i'r tîm mabwysiadu ar gyfer babi yr oedd y Cyngor wedi gweithredu system ddeuol ar ei gyfer drwy'r Llys.

(4) wedi methu â chynnal, neu fel arall, wedi methu â chofnodi'r cyfarfodydd grŵp craidd gofynnol mewn perthynas â theuluoedd a/neu blant a ddyrannwyd i chi;

 • Yn y neges e-bost at Red Sector dyddiedig 2 Gorffennaf 2019 (y cyfeirir ato uchod), dywedodd Elizabeth Hale nad oedd Mr Brown wedi cofnodi unrhyw grwpiau craidd ers dechrau ei leoliad ym mis Ionawr 2019. Dywedodd ei fod wedi methu hefyd â chynnal cyfarfod grŵp craidd am 11 wythnos a mwy yn dilyn cynhadledd adolygu, er eu bod yn cael eu cynnal yn fisol.
 • Mewn neges e-bost gan Elizabeth Hale i GCC ar 10 Medi 2019, dywedodd Ms Hale mai dim ond un cyfarfod grŵp craidd ar un plentyn yr oedd Mr Brown wedi'i gofnodi er bod yna bedwar o deuluoedd.

(5) wedi methu â chynnal, neu fel arall wedi methu â chofnodi, ymweliadau mewn perthynas â phlant a/neu deuluoedd a oedd wedi'u dyrannu i chi;

 • Mewn neges e-bost gan Elizabeth Hale i GCC ar 10 Medi 2019, dywedodd Ms Hale nad oedd Mr Brown, mewn perthynas â 'Phlentyn 1' a 'Phlentyn 2' (a oedd ar y gofrestr amddiffyn plant), wedi cofnodi unrhyw ymweliadau rhwng 3 Ebrill 2019 a 14 Mai 2019 er iddo ddweud ei fod wedi ymweld yn wythnosol.
 • Mewn perthynas â 'Teulu A' (Gofal a Chymorth), dywedodd Ms Hale na fu unrhyw ymweliadau na chofnodion gan Mr Brown. Cadarnhaodd fod y teulu wedi gwrthod cymorth ar ôl i Mr Brown adael, gan ddweud nad oedd unrhyw gymorth wedi'i gynnig yn flaenorol.

(6) mewn perthynas â 'Defnyddiwr Gwasanaeth 1':

(6.1) ni wnaethoch ymweld yn rheolaidd ac yn unol â gweithdrefnau amddiffyn plant; a/neu

(6.2) ni wnaethoch fynychu ymweliadau wedi'u trefnu heb gytundeb ymlaen llaw; a/neu

(6.3) roeddech wedi methu â gwneud unrhyw gynlluniau gweithredu yn y grwpiau craidd; a/neu

(6.4) roeddech wedi dweud bod un aelod o'r teulu yn debyg i reslwr sumo; a/neu

(6.5) roeddech wedi dweud wrth fam Defnyddiwr Gwasanaeth 1 eich bod wedi cael rhestr o enwau pobl a allai "ddatrys pethau", neu eiriau i'r perwyl hwnnw; a/neu

(6.6) roeddech wedi cofnodi ymweliad amddiffyn plant ar 6 Gorffennaf 2019 er gwaethaf y ffaith na chynhaliwyd ymweliad o'r fath.

 • Rhoddodd Ms Hale nodiadau i GCC o ymweliadau â 'Defnyddiwr Gwasanaeth 1' ar 16 a 18 Gorffennaf 2019. Mae'r nodiadau'n cadarnhau nad oedd Mr Brown yn ymweld yn rheolaidd ac yn unol â gweithdrefnau amddiffyn plant; nad oedd wedi mynychu ymweliadau wedi'u trefnu; nad oedd wedi rhoi gwybod i Ddefnyddiwr Gwasanaeth 1 na fyddai'n dod ac nid oedd wedi gwneud unrhyw gynllun gweithredu yn y grwpiau craidd. Cofnodwyd hefyd, pan ddywedodd brawd Defnyddiwr Gwasanaeth 1 wrth Mr Brown ei fod wedi gweld ei ewythr, gofynnodd Mr Brown ai dyma'r ewythr sy'n debyg i reslwr sumo.
 • Yn ychwanegol, mae'r nodiadau'n nodi bod Mr Brown wedi dweud wrth fam Defnyddiwr Gwasanaeth 1 ei fod yn swyddog prawf yn flaenorol a'i fod wedi cael rhestr o enwau pobl a allai ddatrys sefyllfaoedd ar ei ran. Nodir bod Defnyddiwr Gwasanaeth 1 wedi hysbysu Ms Hale bod ei mam wedi teimlo bod hyn wedi'i wneud mewn modd bygythiol.
 • Dywedir yn y nodiadau hefyd nad oedd Mr Brown wedi ymweld ar 6 Gorffennaf 2019. Fodd bynnag, dywedodd Ms Hale fod ymweliad wedi'i gofnodi yn yr ymweliadau amddiffyn plant a gofnodir ar y system. Dywed fod y cofnod yn "amwys iawn ac nad yw'n crybwyll enwau'r plant a bod diffyg manylder iddo" sy'n ei wneud yn wahanol i ymweliadau amddiffyn plant eraill lle mae llawer mwy o fanylion am y plant a'r hyn a ddigwyddodd yn yr ymweliadau.
 • Rhoddodd Elizabeth Hale nodiadau i GCC o drafodaeth â mam Defnyddiwr Gwasanaeth 1 ar 30 Awst 2019. Dywedir bod Mam Defnyddiwr Gwasanaeth 1 wedi cadarnhau bod Mr Brown wedi dweud wrthi ei fod yn arfer bod yn swyddog prawf a bod ganddo restr o enwau yr oedd rhywun wedi'i roi iddo rhag ofn y byddai angen "datrys pethau" unrhyw bryd. Dywedodd Mam Defnyddiwr Gwasanaeth 1 ei bod yn teimlo dan fygythiad gan Mr Brown pan ddywedodd hyn.
 • Rhoddodd Ms Hale nodiadau i GCC hefyd o drafodaeth â Mr Brown ar 31 Gorffennaf 2019. Mae'r nodiadau'n cadarnhau i Mr Brown ddweud ei fod yn credu ei fod wedi ymweld â Defnyddiwr Gwasanaeth 1 ar 6 Gorffennaf 2019. Ei resymeg dros amwyster y cofnod oedd ei fod yn ceisio symleiddio cofnodion. Ni allai Mr Brown gynnig unrhyw reswm pam nad oedd cofnodion o unrhyw ymweliadau rhwng 3 Ebrill 2019 a 14 Mai 2019. Dywedodd ei fod yn ymweld yn wythnosol. Cyfaddefodd Mr Brown ei fod wedi cyfeirio at yr ewythr fel 'reslwr sumo' a'i fod yn credu ei fod wedi dweud wrth fam Defnyddiwr Gwasanaeth 1 fod ganddo restr o enwau pobl a allai "ddatrys pethau".

(7) Roedd eich ymddygiad, fel y nodir yng nghyhuddiad 6.6, yn anonest.

 • Fe'i cadarnheir yn y nodiadau o ymweliadau â Defnyddiwr Gwasanaeth 1 ar 16 a 18 Gorffennaf 2019 (y cyfeirir atynt uchod) nad oedd Mr Brown wedi ymweld ar 6 Gorffennaf 2019. Fodd bynnag, mae Ms Hale yn dweud bod ymweliad wedi'i gofnodi yn yr ymweliadau amddiffyn plant a gofnodir ar y system.

Tra roeddech wedi'ch cofrestru fel Gweithiwr Cymdeithasol Cymwysedig rhwng mis Ebrill 2020 a mis Chwefror 2021, roeddech:

(8) wedi methu â hysbysu eich cyflogwyr eich bod yn destun ymchwiliad parhaus gan GCC tan fis Tachwedd 2020;

 • Mewn neges e-bost gan Ariel Ahmeti o Nonstop Consulting, dyddiedig 15 Rhagfyr 2020, cadarnhawyd bod Mr Brown wedi cael ei roi gyda Chyngor Merthyr Tudful rhwng mis Ebrill 2020 a mis Awst 2020, Cyngor Powys rhwng Awst 2020 a Hydref 2020 a Chyngor Swydd Amwythig o 3 Tachwedd 2020. Cadarnhaodd Ms Ahmeti nad oedd Mr Brown wedi eu hysbysu ei fod yn destun ymchwiliadau Addasrwydd i Ymarfer parhaus gyda GCC tan ar ôl iddo ddechrau gweithio gyda Chyngor Swydd Amwythig (ar 3 Tachwedd 2020).
 • Anfonodd Rebecca Unsworth o Gyngor Powys e-bost at GCC ar 22 Rhagfyr 2020. Cadarnhaodd Ms Unsworth ei bod wedi bod yn rheolwr llinell ar Mr Brown ac nad oedd wedi rhoi gwybod iddi am unrhyw achosion addasrwydd i ymarfer yn ystod ei gyflogaeth.

(9) Roedd diffyg uniondeb yn eich ymddygiad mewn perthynas â chyhuddiad 8

 • Yn ystod trafodaeth dros y ffôn rhwng Mr Brown a Swyddog Addasrwydd i Ymarfer GCC ar 8 Hydref 2020, gofynnodd Swyddog GCC i Mr Brown gadarnhau bod ei gyflogwr yn ymwybodol o'r achos a'r pryderon parhaus a godwyd. Felly, roedd yn ymwybodol o'r angen i ddatgelu'r wybodaeth hon ond methodd â gwneud hynny.

(10) Tra roeddech yn cael eich cadw gan Gyngor Swydd Amwythig fel Gweithiwr Asiantaeth rhwng mis Tachwedd 2020 a mis Chwefror 2021, roeddech:

(10.1) wedi methu â chofnodi unrhyw ymweliadau i weld Plentyn 3 yn ei leoliad maeth yn ystod y cyfnod dynodedig rhwng 16 Tachwedd 2020 a 22 Ionawr 2021;

(10.2) yn amharchus i fam Plentyn 3 yn eich cofnod o "amser teuluol";

(10.3) wedi cynghori Gofalwr cysylltiedig i beidio â chydymffurfio ag amser teulu a orchmynnwyd gan y Llys.

 • Ar 19 Chwefror 2021, derbyniodd GCC atgyfeiriad gan Siobhan Williams o Gyngor Swydd Amwythig. Roedd yr atgyfeiriad yn codi o gwynion ynghylch diffyg cyfathrebu ac ymatebion amharchus gan Mr Brown. Darparwyd enghraifft yn ymwneud â Phlentyn 3 lle dywedwyd nad oedd Mr Brown wedi cofnodi unrhyw ymweliadau i weld Plentyn 3 yn ei leoliad maeth yn ystod y cyfnod dynodedig rhwng 16 Tachwedd 2020 a 22 Ionawr 2021. Dywedir bod Mr Brown wedi gweld Plentyn 3 unwaith a bod ei gofnod o'r "amser teuluol" hwn wedi bod yn amharchus i fam Plentyn 3. Dywedir hefyd fod Rheolwr Tîm Maethu wedi datgan bod Mr Brown wedi cynghori gofalwr cysylltiedig i beidio â chydymffurfio ag amser teuluol a orchmynnwyd gan y Llys.

Casgliadau.

 • Mae Mr Brown yn cadarnhau ei fod yn cytuno â'r ffeithiau a nodir yn y datganiad hwn.
 • Mae Mr Brown yn cadarnhau nad ei fwriad yw gweithio yn y dyfodol mewn unrhyw swydd a fyddai'n ei gwneud yn ofynnol iddo gael ei gofrestru gan GCC a'i fod yn dymuno i'w enw gael ei dynnu oddi ar gofrestr GCC drwy gytundeb dan Reol 9 Rheolau Ymchwilio 2020. Paratowyd y datganiad hwn o ffeithiau y cytunwyd arnynt at y diben hwnnw.
 • Os yw Mr Brown, yn groes i'r bwriad a fynegwyd ganddo, yn gwneud cais i gofrestru â GCC yn y dyfodol, mae'n cydnabod y gallai GCC ystyried cynnwys y datganiad hwn wrth ystyried cais o'r fath.


Crynodeb o honiadau

Golyga Diddymu trwy Gytundeb bod person cofrestredig yn medru ymgeisio i dynnu eu henw oddi ar y Gofrestr heb gael ei gyfeirio at Banel.

Mae’r penderfyniad i gytuno’r cais yn cael ei wneud mewn Cynhadledd Achos. Medrai person cofrestredig ymgeisio ar unrhyw adeg yn ystod proses addasrwydd i ymarfer.

Nid yw ymgeisio i dynnu enw oddi ar y Gofrestr yn golygu fod hawl gan y person cofrestredig gael ei enw wedi ddiddymu, ond mae’n galluogi’r Gofal Cymdeithasol Cymru i ystyried a chytuno diddymiad mewn achosion priodol.

I benderfynnu os dylid dderbyn cais fe fydd Gofal Cymdeithasol Cymru yn ystyried os fod yr honiadau yn ymwneud â materion er budd y cyhoedd.