CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Daphne Clement
Share
Rôl cofrestredig
Gweithwyr Gofal Cartref
Canlyniad
Diddymu trwy Gytundeb
Lleoliad
N/A
Cyflogwr
Gynt Mirus Wales
Math o wrandawiad
Dim Panel wedi gynnal - Proses Dileu trwy Gytundeb

Crynodeb o'r penderfyniad

Golyga Diddymu trwy Gytundeb bod person cofrestredig yn medru ymgeisio i dynnu eu henw oddi ar y Gofrestr heb gael ei gyfeirio at Banel.

Mae’r penderfyniad i gytuno’r cais yn cael ei wneud mewn Cynhadledd Achos. Medrai person cofrestredig ymgeisio ar unrhyw adeg yn ystod proses addasrwydd i ymarfer.

Nid yw ymgeisio i dynnu enw oddi ar y Gofrestr yn golygu fod hawl gan y person cofrestredig gael ei enw wedi ddiddymu, ond mae’n galluogi’r Gofal Cymdeithasol Cymru i ystyried a chytuno diddymiad mewn achosion priodol.

I benderfynnu os dylid dderbyn cais fe fydd Gofal Cymdeithasol Cymru yn ystyried os fod yr honiadau yn ymwneud â materion er budd y cyhoedd.

Cyflwyniad

1. Cofrestrodd Ms Daphne Clement (“yr Unigolyn Cofrestredig”) gyda Gofal Cymdeithasol Cymru (GCC) fel Gweithiwr Gofal Cartref ar 9 Hydref 2018.

2. O 16 Medi 2002, cyflogodd Mirus Care (“Mirus”) yr Unigolyn Cofrestredig fel Rheolwr Tîm Cynorthwyol.


Atgyfeiriad i GCC

3. Ar 28 Medi 2020, derbyniodd GCC atgyfeiriad gan Mirus.

4. Cadarnhawyd bod yr Unigolyn Cofrestredig wedi’i harchwilio am nifer o honiadau, fel a ganlyn:

a. Cam-drin yn eiriol ac yn emosiynol defnyddiwr gofal a gwasanaethau sy’n agored i

niwed, sef Unigolyn D. Yn benodol, ar 8 Mai 2020, dangosodd yr Unigolyn Cofrestredig ymddygiad bygythiol gan weiddi a rhegi ar Unigolyn D

b. Cam-drin yn eiriol ac yn emosiynol defnyddiwr gofal a gwasanaethau arall sy’n agored i niwed, sef Unigolyn A, dros gyfnod estynedig o amser.

c. Achos o dorri cyfrinachedd lle’r oedd gwybodaeth breifat a chyfrinachol a gafwyd gan aelodau staff wedi’i chyfleu i drydydd partïon.

d. Ffugio gwybodaeth ar siartiau MAR, gan gynnwys ffugio llofnodion.

e. Caniatáu i aelod staff godi a chario heb hyfforddiant digonol.

f. Ymddygiad amhriodol o natur rywiol gyda photensial iddyn fod o natur hiliol

5. Yng nghasgliadau archwiliad Mirus, cychwynnwyd ar broses ddisgyblu.

6. Ar 21 Medi 2020, trefnwyd i’r Unigolyn Cofrestredig fynychu gwrandawiad disgyblu. Fodd bynnag,

ymddiswyddodd y diwrnod hwnnw ar unwaith.

7. Ar 24 Medi 2020, cynhaliwyd gwrandawiad disgyblu yn absenoldeb yr Unigolyn Cofrestredig.

8. Canlyniad y gwrandawiad oedd bod yr holl honiadau uchod wedi’u cadarnhau. Penderfynwyd y

byddai’r Unigolyn Cofrestredig wedi cael ei diswyddo yn y fan a’r lle pe na bai wedi ymddiswyddo.

Cais

9. Erbyn hyn mae’r Unigolyn Cofrestredig wedi gwneud cais i ddiddymu ei chofrestriad drwy

gytundeb.

10. Mae’r Datganiad hwn o Ffeithiau y Cytunwyd Arnynt wedi’i baratoi at ddibenion y cais hwnnw.

11. Mewn perthynas â’r honiadau a nodir uchod, mae’r Unigolyn Cofrestredig yn cyfaddef i’r canlynol.

a. Rhoddodd awdurdod i ofalwr nad oedd wedi’i hyfforddi i godi a chario a rhoi

meddyginiaeth, gan beri risg i’r gofalwr a’r defnyddwyr gofal a gwasanaethau

b. Fe wnaeth gyfathrebu â defnyddiwr gofal a gwasanaethau mewn ffordd amhriodol ac amhroffesiynol , gan siarad yn uchel a rhegi arno.

c. Aeth ati i ail-ysgrifennu siart MAR heb awdurdod. Ni threfnodd i’r siart gael ei ail-lofnodi er mwyn cadarnhau ei gywirdeb ac ni chadwodd y gwreiddiol fel y gellid craffu arno.

d. Ffugiodd siart MAR drwy lofnodi cofnodion ar ran aelodau staff eraill

e. Dywedodd wrth ddefnyddiwr gofal a gwasanaethau, “mae gen ti broblem gyda dy ben. Mae gen i broblem gyda fy mhen-glin, mae Unigolyn A yn groenddu, all e ddim newid hynny.’ Mae’r Unigolyn Cofrestredig yn derbyn bod hyn yn amhriodol, yn amhroffesiynol ac y gellir ei weld fel ymddygiad hiliol.

f. Gweithredodd yn amhriodol ac amharchus drwy daro aelod staff gwrywaidd ar ei ben ôl.

Casgliadau

12 Mae’r Unigolyn Cofrestredig yn cadarnhau ei bod yn cytuno â’r ffeithiau a nodir yn y

datganiad hwn.

13. Mae’r Unigolyn Cofrestredig yn cadarnhau nad ei bwriad yw gweithio yn y dyfodol mewn

unrhyw swydd lle byddai gofyn iddi gofrestru gyda GCC a’i bod yn dymuno i’w henw gael ei

ddileu o gofrestr GCC drwy gytundeb dan Reol 9 Rheolau Ymchwilio 2020.

14. Os, yn groes i’w bwriad penodol, y bydd yr Unigolyn Cofrestredig yn gwneud cais i

gofrestru gyda GCC yn y dyfodol, mae’r Unigolyn Cofrestredig yn cydnabod y gall GCC roi

sylw dyledus i gynnwys y datganiad hwn wrth ystyried cais o’r fath.