CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Carly Isaac
Share
Rôl cofrestredig
Gweithiwr gofal catref
Canlyniad
Gorchymyn dileu
Lleoliad
Roedd hwn yn wrandawiad o bell drwy Zoom
Cyflogwr
Yn flaenorol Radis Community Care
Math o wrandawiad
Addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Mae Panel Addasrwydd i Ymarfer wedi canfod yr euogfarn o ymosod drwy guro plentyn a methiant i ddatgelu'r arestiad, y cyhuddiad neu'r euogfarn i'w chyflogwr, a brofwyd yn erbyn Carly Ann Isaac, gweithiwr gofal cartref cofrestredig.

Canfu'r Panel fod nam ar addasrwydd i ymarfer presennol Carly Ann Isaac a'i fod yn gosod

Gorchymyn Dileu sy'n golygu na fydd yn gallu gweithio mewn rôl gofal cymdeithasol a reoleiddir yng Nghymru. Bydd enw Carly Ann Isaac yn cael ei dynnu oddi ar y Gofrestr a'i roi ar y Rhestr o Bersonau a Dynnwyd.

Mae gan Carly Ann Isaac yr hawl i apelio i'r Tribiwnlys Safonau Gofal o fewn 28 diwrnod.

Mae copi o resymau llawn y panel ar gael ar gais.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cyfryngau/y wasg- cysylltwch â: cyfathrebu@gofalcymdeithasol.cymru

Y cyhoedd- cysylltwch â: gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru

Crynodeb o honiadau

Er ei bod wedi’i chofrestru fel Gweithiwr Gofal Cartref ac wedi’i chyflogi gan Radis Community Care fel gweithiwr cymorth, honnir bod Carly Issac:

Ar 09 Gorffennaf 2021, fe’i cafwyd yn euog ar ei chyfaddefiad ei hun yn Llys Ynadon Merthyr Tudful, o drosedd o ymosod drwy guro Plentyn A, yn groes i adran 39 o Ddeddf Cyfiawnder Troseddol 1988, y cyflawnwyd y drosedd honno ar 25 Chwefror 2021 ac y cafodd ei chyflawni cafodd ei thraddodi i garchar am 8 wythnos a gorchmynnwyd iddi dalu gordal i ariannu gwasanaethau i ddioddefwyr o £128.

Rhwng 25 Chwefror 2021 a 09 Awst 2021 methodd â datgelu i’w chyflogwr ei bod wedi’i harestio/cyhuddo a/neu ei chael yn euog o drosedd o ymosod drwy guro plentyn dan oed, yn groes i adran 39 o Ddeddf Cyfiawnder Troseddol 1988.

Roedd ei gweithredoedd / diffyg gweithredu ym mharagraff 2 uchod yn anonest a/neu yn ddiffygiol.