CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Andrew John Richards
Share
Rôl cofrestredig
Gweithiwr gofal cartref
Canlyniad
Diddymu drwy gytundeb
Lleoliad
N/A
Cyflogwr
Walsingham
Math o wrandawiad
Dim Panel wedi cael ei gynnal - Proses Diddymu trwy gytundeb

Crynodeb o'r penderfyniad

Golyga Diddymu trwy Gytundeb bod person cofrestredig yn medru ymgeisio i dynnu eu henw oddi ar y Gofrestr heb gael ei gyfeirio at Banel.

Mae’r penderfyniad i gytuno’r cais yn cael ei wneud mewn Cynhadledd Achos. Medrai person cofrestredig ymgeisio ar unrhyw adeg yn ystod proses addasrwydd i ymarfer.

Nid yw ymgeisio i dynnu enw oddi ar y Gofrestr yn golygu fod hawl gan y person cofrestredig gael ei enw wedi ddiddymu, ond mae’n galluogi’r Gofal Cymdeithasol Cymru i ystyried a chytuno diddymiad mewn achosion priodol.

I benderfynnu os dylid dderbyn cais fe fydd Gofal Cymdeithasol Cymru yn ystyried os fod yr honiadau yn ymwneud â materion er budd y cyhoedd.

Cyflwyniad

1. Cofrestrodd Andrew John Richards, y Person Cofrestredig, â Gofal Cymdeithasol Cymru ("GCC") fel Gweithiwr Gofal Cartref ar 16 Ionawr 2020.

2. O fis Medi 2017, cyflogwyd Mr Richards fel Gweithiwr Gofal Cartref gan Walsingham Support ("y Cwmni").

3. Ar 23 Medi 2020, derbyniodd GCC atgyfeiriad gan y Cwmni mewn perthynas â Mr Richards.

4. Cadarnhaodd y Cwmni bod recordiad electronig yn ei feddiant o Mr Richards "yn cam-drin yn emosiynol ac yn seicolegol" defnyddiwr gwasanaethau agored i niwed ("Unigolyn A").

5. Roedd y recordiad yn ymwneud â digwyddiad ar 9 Awst 2020. Gwnaed y recordiad gan gydweithiwr i Mr Richards, Cydweithiwr A, a oedd yn gweithio ochr yn ochr ag ef yn ystod y sifft hon, ym Mharc St Teilo.

6. Ar adeg y digwyddiad, roedd Mr Richard yn destun cynllun gwella a weithredwyd gan y Cwmni.

7. Oherwydd y pryderon a gododd yn sgil y digwyddiad hwn, cafodd Mr Richards ei atal dros dro ac fe wnaeth y Cwmni atgyfeiriad diogelu i Gyngor Dinas Abertawe.

8. Ar 22 Medi 2020, ymddiswyddodd Mr Richards o'i swydd gyda'r Cwmni.

Honiadau

9. Mae Mr Richards yn derbyn, yn ystod y digwyddiad ar 9 Awst 2020, ei fod wedi:

a. Ymddwyn yn ymosodol tuag at Unigolyn A;

b. Gweiddi'n uchel ar Unigolyn A;

c. Defnyddio iaith frwnt gydag Unigolyn A ar fwy nag un achlysur;

d. Wedi galw Unigolyn A yn "monster"; a

e. Wedi peri gofid diangen i Unigolyn A.

10. Ar ôl cyfaddef yr honiadau hyn, mae Mr Richards yn derbyn hefyd bod yr ymddygiad hwn yn amhriodol ac yn croesi ffiniau proffesiynol. Mae'n cyfaddef bod ei weithredoedd yn is na safon yr ymddygiad a ddisgwylir ganddo.

Diddymu drwy gytundeb

11. Mae Mr Richards bellach yn dymuno gwneud cais i ddiddymu drwy gytundeb ("y Cais").

12. Paratowyd y Datganiad hwn at ddibenion y Cais.

13. Drwy hyn, mae Mr Richards yn cadarnhau ei fod yn cytuno â'r ffeithiau a nodir yn y datganiad hwn.

14. Mae Mr Richards yn cadarnhau hefyd nad oes ganddo fwriad gweithio yn y dyfodol mewn unrhyw swydd a fyddai'n ei gwneud yn ofynnol iddo gael

ei gofrestru gan GCC a'i fod yn dymuno i'w enw gael ei dynnu oddi ar gofrestr GCC drwy gytundeb dan Reol 9 Rheolau Ymchwilio 2020.

15. Os byddai Mr Richards, yn groes i'r bwriad a fynegwyd ganddo, yn gwneud cais i gofrestru â GCC yn y dyfodol, mae Mr Roberts yn cydnabod y gallai GCC ystyried cynnwys y datganiad hwn wrth ystyried cais o'r fath.