Skip to main content
Hygyrchedd y safle
Sut i wneud cais

Gwybodaeth a chyngor ynglŷn â gwneud cais i gofrestru gyda ni, gan gynnwys canllawiau i’r rhai sydd am ddychwelyd i’r Gofrestr a gweithwyr cymdeithasol sydd wedi cymhwyso’r tu allan i’r DU.

Pwy sy’n gallu cofrestru

Mae’r Gofrestr yn agored i’r grwpiau gweithwyr canlynol:

 • gweithwyr cymdeithasol
 • myfyrwyr gradd gwaith cymdeithasol
 • rheolwyr gofal preswyl i blant
 • rheolwyr cartrefi gofal i oedolion
 • rheolwyr gofal cartref
 • gweithwyr gofal preswyl i blant
 • gweithwyr gofal cartref (gorfodol o fis Ebrill 2020).

Mae’n rhaid i’r holl weithwyr cymdeithasol a rheolwyr gofal cymdeithasol gofrestru ar ôl cwblhau eu cymhwyster neu ddechrau yn y swydd.

Mae’n rhaid i weithwyr gofal preswyl i blant a gweithwyr gofal cartref gofrestru o fewn chwe mis i ddechrau eu swydd.

Gwneud cais am y tro cyntaf

Os ydych yn gwneud cais am y tro cyntraf, bydd angen i chi greu cyfrif GCCarlein i reoli’ch cofrestriad gyda ni. Bydd SCWonline yn caniatáu ichi:

Gwybodaeth y bydd angen arnoch i wneud cais

 • gyfeiriad e-bost personol
 • eich rhif yswiriant gwladol
 • manylion eich swydd (gan gynnwys cyfeiriad, teitl swydd a dyddiad dechrau neu ddyddiad dechrau yn y dyfodol os yw’n swydd newydd)
 • eich hanes cyflogaeth dros y pum mlynedd diwethaf
 • eich manylion banc i sefydlu Debyd Uniongyrchol i dalu eich ffioedd
 • tystysgrif eich cymhwyster wedi’i gwirio
 • dyddiad eich gwiriad cofnodion troseddol (DBS) diweddaraf
 • cadarnhad eich bod yn bwriadu ymarfer yng Nghymru
 • copïau wedi’u gwirio o’ch dogfennau adnabod, oni bai eich bod wedi cael gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd o fewn y tair blynedd diwethaf neu os ydych yn rhan o’i wasanaeth diweddaru (nid yw hyn yn orfodol i fyfyrwyr).

Cofnod disgyblu a chofnod troseddol

Mae’n rhaid i chi ddweud wrthym yn eich cais:

 • os oes gennych gofnod disgyblu
 • os ydych yn destun ymchwiliad ar hyn o bryd
 • os oes gennych gofnod troseddol.

Cymeradwyo’ch cais

Mae’n rhaid i geisiadau i gofrestru gael eu cymeradwyo i gadarnhau eich cymeriad da ac nad oes unrhyw resymau pam na ddylech fod ar y Gofrestr.

Ar eich ffurflen gais byddwn yn gofyn i chi ddewis person, o restr o bobl gymeradwy (llofnodwyr) ar gyfer eich sefydliad, i gymeradwyo'ch cais.

Bydd y sawl sy’n eich cymeradwyo yn gallu gweld yr holl wybodaeth ar eich ffurflen gais ac eithrio’ch atebion i’r cwestiynau am iechyd a chydraddoldeb ac amrywiaeth.

Mae’n rhaid i’r sawl sy’n eich cymeradwyo fod yn unigolyn proffesiynol nad yw’n perthyn i chi ac nad oes ganddo/ganddi berthynas bersonol â chi.

Os ydych yn cymhwyso mewn gwaith cymdeithasol yng Nghymru, dewiswch lofnodwr o ddarparwr y cwrs gradd neu’ch cyflogwr gofal cymdeithasol presennol. Os byddwch yn cael swydd erbyn i ni dderbyn cadarnhad o’ch cymhwyster, byddwn yn cysylltu â’ch cyflogwr newydd. Mae hyn yn digwydd cyn i ni gwblhau eich cofrestriad.

Icon dogfen
Dogfen
Canllaw ynghylch gwirio a chymeradwyo ceisiadau

Eich iechyd

Mae’n rhaid i chi ddweud wrthym os oes gennych unrhyw gyflyrau iechyd corfforol neu feddyliol a allai effeithio ar eich gallu i weithio ym maes gofal cymdeithasol.

Eich dogfennau

Anfonwch gopïau o’r dogfennau gwreiddiol sydd wedi cael eu gwirio gan y sawl sy’n cymeradwyo’ch cais.

Gallwch anfon eich dogfennau trwy ddewis ‘Fy Mhroffil’ > ‘Lanlwytho dogfen’ yn eich cyfrif GCCarlein.

Myfyrwyr gradd gwaith cymdeithasol

Os ydych wedi cael cynnig lle ar gwrs gradd gwaith cymdeithasol yng Nghymru byddwch yn derbyn e-bost gennym i greu cyfrif GCCarlein er mwyn i chi allu gwneud cais i gofrestru. 

Mae’n rhaid i chi gofrestru gyda ni cyn dechrau gradd gwaith cymdeithasol yng Nghymru.

Os ydych yn ystyried astudio am radd gwaith cymdeithasol mewn prifysgol yng Nghymru, mae cynllun bwrsariaeth gwaith cymdeithasol ar gael.

Myfyrywyr blwyddyn olaf sy’n astudio mewn prifysgol yng Nghymru

Bydd prifysgol yng Nghymru yn dweud wrthym pan fydd eich cwrs yn dod i ben, byddwn wedyn yn eich gwahodd i wneud cais i gofrestru fel gweithiwr cymdeithasol.

I wneud cais, bydd angen i chi fewngofnodi i’ch cyfrif GCCarlein a chwblhau cais newydd.

Gan eich bod wedi cofrestru o’r blaen fel myfyriwr, ni fydd angen i chi anfon eich dogfennau. Gallwch wneud cais i gofrestru deufis cyn i chi gymhwyso.

Ni fyddwch yn cael eich cofrestru nes ein bod wedi derbyn canlyniadau swyddogol y bwrdd arholi ar gyfer eich cwrs.

Myfyrwyr blwyddyn olaf sy’n astudio’r tu allan i Gymru ond yn y DU

Unwaith y mae gennych dystiolaeth o’ch cymhwyster gallwch greu cyfrif GCCarlein a gwneud cais fel person sydd ‘wedi cymhwyso gyda Gradd / Gradd Meistr y DU mewn Gwaith Cymdeithasol o Brifysgol y tu allan i Gymru’.

Bydd angen i chi ddarparu copïau wedi’u gwirio o’ch dogfennau adnabod a chopi wedi’i wirio o’ch tystysgrif ar gyfer y cymhwyster trwy eich cyfrif GCCarlein.

Dychwelyd i'r Gofrestr

Os ydych yn meddwl am ddychwelyd i’r Gofrestr a’ch bod eisoes wedi creu cyfrif GCCarlein, nid oes angen i chi greu cyfrif newydd. Cysylltwch â ni i dderbyn dolen i greu manylion mewngofnodi newydd.  

Os ydych yn dychwelyd i’r Gofrestr bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth o hyfforddiant a dysgu ôl-gofrestru (PRTL) ar gyfer y cyfnod ers i chi gofrestru ddiwethaf, a thalu unrhyw ffioedd sydd heb eu talu o bosibl. 

Darllenwch y ddogfen rhagor o wybodaeth ar PRTL cyn gwenud cais i ddychwelyd i’r Gofrestr.

Icon dogfen
Dogfen
Rhagor o wybodaeth am hyfforddiant a dysgu ôl-gofrestru (PRTL)

Gweithwyr cymdeithasol sy’n dychwelyd i ymarfer

Os ydych yn weithiwr cymdeithasol cymwysedig sy’n dychwelyd i ymarfer bydd angen i chi ddangos gwybodaeth a dealltwriaeth gyfredol o ymarfer gwaith cymdeithasol i wneud cais i gofrestru. 

Os ydych yn dychwelyd i ymarfer bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth o PRTL ar gyfer y cyfnod ers i chi gofrestru ddiwethaf.

Icon dogfen
Dogfen
Sut i ddychwelyd i ymarfer gwaith cymdeithasol yng Nghymru canllaw i weithwyr cymdeithasol
Icon dogfen
Dogfen
Dychwelyd i waith cymdeithasol yng Nghymru fy mhortffolio tystiolaeth

Dileu unigolion o’r Gofrestr 

Os ydych wedi cael eich dileu o’r Gofrestr gan banel addasrwydd i ymarfer (gorchymyn dileu) gallwch wneud cais i ddychwelyd i’r Gofrestr bum mlynedd ar ôl y dyddiad i chi gael eich tynnu oddi arni.

I wneud cais i gofrestru eto, bydd angen i chi gwblhau cais ar GCCarlein. Bydd panel yn penderfynu a ddylid caniatáu’ch cais i gofrestru. 

Gweithwyr cymdeithasol sydd wedi cymhwyso’r tu allan i’r DU

Os ydych wedi cymhwyso’r tu allan i’r DU, mae’n rhaid i chi gysylltu â ni cyn gwneud cais trwy e-bostio internationallyqualified@socialcare.wales.

Os ydych wedi cymhwyso yn yr UE, AEE neu’r Swistir a’ch bod yn dymuno gweithio yng Nghymru dros dro neu’n achlysurol, gweler y canllawiau isod.

Icon dogfen
Dogfen
Cyngor i weithwyr cymdeithasol â chymwysterau a enillwyd dramor sy'n gwneud cais i Gofrestru fel gweithiwr cymdeithasol yng Nghymru
Icon dogfen
Dogfen
Nodyn canllaw ar gyfer Gweithwyr Cymdeithasol o'r Undeb Ewropeaidd (UE), Ardal Economaidd Ewrop (AEE) neu'r Swistir sy'n gwneud cais i ymuno â'r Gofrestr ar gyfer Gweithwyr Cymdeithasol ymweliadol
Icon dogfen
Dogfen
Nodyn canllaw ar gyfer rheolwyr o'r Undeb Ewropeaidd (UE), Ardal Ec o'r Undeb Ewropeaidd (UE), Ardal Economaidd Ewrop (AEE) neu'r Swistir sy'n gwneud cais i ymuno â'r Gofrestr ar gyfer Gweithwyr Cymdeithasol ymweliadol

Gweithio’r tu allan i Gymru

Os ydych yn penderfynu gweithio’r tu allan i Gymru, bydd angen i chi gysylltu â chorff rheoleiddio’r wlad berthnasol. 

Y cyrff rheoleiddio yn y DU yw:

Cysylltu â ni

Os oes gennych chi gwestiwn Cysylltwch â ni.