Skip to main content
Hygyrchedd y safle
Cymwysterau sydd eu hangen

Gwybodaeth am y cymwysterau sydd eu hangen arnoch i gofrestru a beth sy’n rhaid i chi ei wneud i gofrestru os nad oes gennych y cymhwyster sydd ei angen.

Gweithiwr cymdeithasol

Cymwysterau sydd eu hangen er mwyn cofrestru fel gweithiwr cymdeithasol

Gwasanaeth gwirio cymhwyster gwaith cymdeithasol

Rydym yn cynnig gwasanaeth gwirio cymhwyster sy’n gwirio unrhyw gymhwyster cymeradwy mewn gwaith cymdeithasol a ddyfarnwyd yng Nghymru (gan gynnwys cymwysterau cyn y Radd Gwaith Cymdeithasol).

Gallwch ofyn am lythyr unigryw sy’n dangos:

 • y cymhwyster a gafwyd
 • dyddiad cymhwyso
 • sefydliad hyfforddi a fynychwyd
 • enw’r person a dderbyniodd y dyfarniad.

Noder y canlynol

 • gall y gwasanaeth hwn gymryd hyd at 20 diwrnod gwaith
 • dim ond at y sawl a gafodd y cymhwyster y gallwn ni anfon llythyrau gwirio
 • mae angen caniatâd ysgrifenedig arnom i anfon y llythyr at gyflogwr neu asiantaeth gyflogaeth
 • nid yw’r llythyr gwirio yn brawf o bwy ydych chi
 • nid yw’r llythyr yn brawf bod person yn weithiwr cymdeithasol cymwysedig cofrestredig
 • mae gan gyflogwyr gyfrifoldeb i wirio’r manylion hyn.

Os ydych eisiau derbyn llythyr gwirio ar gyfer cymhwyster a ddyfarnwyd yng Nghymru, dylech gwblhau’r ffurflen gais am lythyr gwirio isod a’i hanfon atom mewn e-bost i cofrestru@gofalcymdeithasol.cymru.

Icon dogfen
Dogfen
Ffurflen gais ar gyfer llythyr gwirio

Rheolwyr gofal cymdeithasol

Mae'r dolenni isod yn rhestru'r cymwysterau gofynnol i wneud cais i gofrestru fel rheolwr gofal cymdeithasol. Yn ogystal â'r llwybr hwn, rydym wedi cyflwyno llwybr newydd i gofrestru i gefnogi sefydliadau sydd â swydd wag i reolwyr.

Bydd gweithwyr gofal cymdeithasol sy'n meddu ar y cymhwyster lefel 3 perthnasol neu Dystysgrif USW lefel 4 mewn Camu i Reoli, nawr yn gallu cofrestru fel rheolwr gofal cymdeithasol os ydych chi wedi ymrestru ar y cymhwyster rheoli lefel 5. Bydd hyn yn cychwyn cylch cofrestru newydd a bydd yn rhaid ichi gwblhau lefel 5 erbyn eich adnewyddu ymhen 3 blynedd. Os nad ydych eisoes wedi cofrestru gyda ni, gallwch wneud cais i gofrestru ar GCCar-lein.

Yn ogystal, bydd gweithwyr cymdeithasol, nyrsys a therapyddion galwedigaethol nawr yn gallu cofrestru fel rheolwr gofal cymdeithasol gyda gofyniad i gwblhau cymhwyster rheoli o fewn tair blynedd gyntaf eich cofrestriad. Rhaid i'r cymhwyster rheoli fod yn isafswm o 37 credyd, wedi'i asesu yn y gweithle ac ar lefel 3 neu'n uwch.

Beth os ydw i'n gweithio yn un o'r rolau hyn ond eisoes wedi cofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru?

Bydd angen i chi gysylltu â ni ar cofrestru@gofalcymdeithasol.cymru a gofyn naill ai am newid cofrestriad, neu gofrestriad ychwanegol.

Gofynnir i chi gadarnhau manylion cyflogaeth ar gyfer y rôl newydd ac mewn rhai achosion, byddwn yn ceisio cymeradwyaeth llofnodwr.

Gweithwyr cartrefi gofal i oedolion

Mae tair ffordd o gofrestru cyn bydd cofrestru’n orfodol i weithwyr cartrefi gofal.

1. Cofrestru yn dilyn cyfnod sefydlu

Gall gweithwyr sy’n newydd i ofal cymdeithasol gofrestru trwy gwblhau Fframwaith Sefydlu Cymru ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol (AWIF) neu Ddyfarniad Egwyddorion a Gwerthoedd Gofal Cymdeithasol Cymru.

Cwrs yw'r Fframwaith Sefydlu a wneir trwy weithlyfr, sy’n cwmpasu'r egwyddorion, y gwerthoedd, y wybodaeth a'r sgiliau y mae ar weithwyr eu hangen i gyflawni eu rôl mewn modd cymwys.

Beth sydd angen i chi ei wneud:

 • Mae pump adran i'r Fframwaith Sefydlu, gyda phob adran yn cynnwys logiau cynnydd a gweithlyfrau i gynorthwyo’r gweithiwr â’i ddysgu.
 • Bydd angen cwblhau’r gweithlyfrau a gofyn i reolwr eu hasesu; wedi cwblhau y gweithlyfrau bydd y rheolwr yn rhoi tystysgrif gweithiwr.
 • Cyflwyno’r dystysgrif fel tystiolaeth i gefnogi cais i gofrestru.
 • Ar ôl cofrestru, bydd angen cwblhau cymhwyster ymarfer gofynnol erbyn yr adeg y bydd angen adnewyddu cofrestriad ymhen tair blynedd.

Cwrs asesiad ar ffurf gweithlyfr cwestiynau ac atebion aml-ddewis ar-lein yw'r Dyfarniad Egwyddorion a Gwerthoedd Gofal Cymdeithasol Cymru (oedolion). Mae’n rhaid i reolwyr enwebu gweithiwr i’w cwblhau. Bydd gweithiwr yn cael hysbysiad o hyn drwy’r e-bost, gyda chyfarwyddiadau ymuno.

Beth sydd angen i chi ei wneud:

 • Pan fydd y gweithiwr wedi cwblhau’r cwrs a’r asesiad yn llwyddiannus, rhaid cyflwyno’r dystysgrif fel tystiolaeth i ategu’r cais i gofrestru.
 • Ar ôl cofrestru, bydd angen i’r gweithiwr gwblhau’r cymhwyster ymarfer gofynnol erbyn yr adeg y bydd angen iddo adnewyddu ei gofrestriad ymhen tair blynedd.

2. Cofrestru gyda chymhwyster

I weithwyr sydd â chymhwyster ar Lefel 2 neu 3 mewn iechyd a gofal cymdeithasol (Diploma, QCF neu NVQ) neu gyfwerth.

Beth y bydd angen i chi ei wneud:

3. Cofrestru gyda phrofiad os nad oes gennych gymhwyster gofynnol

I weithwyr sydd wedi gweithio am dair o’r pum mlynedd diwethaf mewn rôl berthnasol ym maes gofal cymdeithasol, ond sydd heb gymhwyster cydnabyddedig. Bydd rheolwyr yn asesu gweithwyr yn ôl y cymwyseddau gofynnol ac yn rhoi datganiad wedi’i lofnodi i gadarnhau eich cymhwysedd fel ymarferwr cyfreithlon, diogel ac effeithiol.

Beth mae angen i chi ei wneud:

Gweithiwr gofal cartref

Mae tair ffordd o gofrestru cyn bod cofrestru’n orfodol i weithwyr.

1. Cofrestru gyda chymhwyster

Ar gyfer gweithwyr sydd â chymhwyster Lefel 2 neu 3 mewn gofal iechyd a chymdeithasol (Diploma, FfCCh neu NVQ) neu gyfwerth

Yr hyn sydd angen i chi ei wneud:

2. Cofrestru â phrofiad os nad oes gennych y cymhwyster gofynnol

Ar gyfer gweithwyr sydd wedi gweithio am dair o’r pum mlynedd diwethaf fel gweithwyr gofal cartref ond nad oes ganddynt gymhwyster cydnabyddedig. Bydd rheolwyr yn asesu gweithwyr yn erbyn y cymwyseddau gofynnol ac yn darparu datganiad wedi’i lofnodi i gadarnhau eich cymhwysedd fel ymarferydd cyfreithlon, diogel ac effeithiol.

Yr hyn sydd angen i chi ei wneud:

Icon dogfen
Dogfen
Canllaw i gyflawni cymhwysedd wedi'i gadarnhau a log tystiolaeth
Icon dogfen
Dogfen
Cofrestru gweithwyr gofal cartref – llwybr cymhwysedd wedi’i gadarnhau - cwestiynau cyffredin

3. Cofrestru os nad oes gennych gymhwyster na'r profiad gofynnol

Ar gyfer gweithwyr nad oes ganddynt y cymwysterau uchod ac nad ydynt wedi gweithio fel gweithiwr gofal cartref am dair o’r pum mlynedd diwethaf.

Yr hyn sydd angen i chi ei wneud:

Gweithiwr gofal preswyl i blant

Mae dwy ffordd o gofrestru fel gweithiwr gofal preswyl i blant:

1. Cofrestru yn dilyn cyfnod sefydlu

Gall gweithwyr sy’n newydd i ofal cymdeithasol gofrestru trwy gwblhau Fframwaith Sefydlu Cymru ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol neu Ddyfarniad Egwyddorion a Gwerthoedd Gofal Cymdeithasol Cymru.

Mae Fframwaith Sefydlu yn gwrs a wneir trwy weithlyfr, sy’n cwmpasu’r egwyddorion, y gwerthoedd, y wybodaeth a'r sgiliau y mae ar weithwyr eu hangen i gyflawni eu rôl mewn modd cymwys. Dyma’r camau nesaf:

 • Mae pump adran i'r Fframwaith Sefydlu, gyda phob adran yn cynnwys logiau cynnydd a gweithlyfrau i gynorthwyo’r gweithiwr â’i ddysgu.
 • Bydd angen i’r gweithiwr gwblhau’r gweithlyfrau a gofyn i’w reolwr eu hasesu; bydd y rheolwr yn gallu rhoi tystysgrif cwblhau i’r gweithiwr.
 • Cyflwyno’r dystysgrif fel tystiolaeth i ategu’r cais i gofrestru.
 • Ar ôl cofrestru, bydd angen i'r gweithiwr gwblhau cymhwyster ymarfer gofynnol erbyn yr adeg y bydd angen iddo adnewyddu ei gofrestriad ymhen tair blynedd.

Mae cwrs ac asesiad (plant a phobl ifanc) Dyfarniad Egwyddorion a Gwerthoedd Gofal Cymdeithasol Cymru yn weithlyfr cwestiynau ac atebion ac yn asesiad aml-ddewis ar-lein, y mae’n rhaid i reolwyr enwebu gweithiwr i’w cwblhau. Bydd y gweithiwr yn cael hysbysiad o hyn drwy’r e-bost, gyda chyfarwyddiadau ymuno. Dyma fydd y camau nesaf:

 • Pan fydd y gweithiwr wedi cwblhau’r cwrs a’r asesiad yn llwyddiannus, rhaid cyflwyno’r dystysgrif fel tystiolaeth i ategu’r cais i gofrestru.
 • Ar ôl cofrestru, bydd angen i’r gweithiwr gwblhau’r cymhwyster ymarfer gofynnol erbyn yr adeg y bydd angen iddo adnewyddu ei gofrestriad ymhen tair blynedd.

2. Cofrestru gyda chymhwyster

I weithwyr sydd â chymhwyster ar Lefel 2 neu 3 mewn iechyd a gofal cymdeithasol (Diploma, QCF neu NVQ) neu gyfwerth.

Beth mae angen i chi ei wneud:

Gweithwyr canolfannau preswyl i deuluoedd

Mae dwy ffordd o gofrestru fel gweithiwr canolfan breswyl i deuluoedd.

1. Cofrestru yn dilyn cyfnod sefydlu

Gall gweithwyr sy’n newydd i ofal cymdeithasol gofrestru trwy gwblhau Fframwaith Sefydlu Cymru ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol neu Ddyfarniad Egwyddorion a Gwerthoedd Gofal Cymdeithasol Cymru.

Mae Fframwaith Sefydlu yn gwrs a wneir trwy weithlyfr, sy’n cwmpasu’r egwyddorion, y gwerthoedd, y wybodaeth a'r sgiliau y mae ar weithwyr eu hangen i gyflawni eu rôl mewn modd cymwys. Dyma’r camau nesaf:

 • Mae pump adran i'r Fframwaith Sefydlu, gyda phob adran yn cynnwys logiau cynnydd a gweithlyfrau i gynorthwyo’r gweithiwr â’i ddysgu.
 • Bydd angen i’r gweithiwr gwblhau’r gweithlyfrau a gofyn i’w reolwr eu hasesu; bydd y rheolwr yn gallu rhoi tystysgrif cwblhau i’r gweithiwr.
 • Cyflwyno’r dystysgrif yn dystiolaeth i ategu’r cais i gofrestru.
 • Ar ôl cofrestru, bydd angen i'r gweithiwr gwblhau cymhwyster ymarfer gofynnol erbyn yr adeg y bydd angen iddo adnewyddu ei gofrestriad ymhen tair blynedd.

Mae cwrs ac asesiad (plant a phobl ifanc) Dyfarniad Egwyddorion a Gwerthoedd Gofal Cymdeithasol Cymru yn weithlyfr cwestiynau ac atebion ac yn asesiad aml-ddewis ar-lein, y mae’n rhaid i reolwyr enwebu gweithiwr i’w cwblhau. Bydd y gweithiwr yn cael hysbysiad o hyn drwy’r e-bost, gyda chyfarwyddiadau ymuno. Dyma fydd y camau nesaf:

2. Cofrestru gyda chymhwyster

I weithwyr sydd â chymhwyster ar Lefel 2 neu 3 mewn iechyd a gofal cymdeithasol (Diploma, QCF neu NVQ) neu gyfwerth.

Beth y bydd angen i chi ei wneud:

Cysylltu â ni

Os oes gennych chi gwestiwn Cysylltwch â ni.