Skip to main content
Hygyrchedd y safle
COVID-19: cofrestriad dros dro gweithwyr cymdeithasol

Rydyn ni mewn amseroedd digynsail ac mae'n hanfodol ein bod ni'n cael cymaint o ymarferwyr ar y rheng flaen i helpu i fynd i'r afael ag effeithiau coronafeirws. Dyna pam yr ydym yn trefnu i gofrestru dros dro gweithwyr cymdeithasol a oedd wedi'u cofrestru gyda ni yn y gorffennol. Yma ceir wybodaeth ar sut i gofrestru dros dro fel gweithiwr cymdeithasol gyda ni.

Sut i gofrestru dros dro fel gweithiwr cymdeithasol

Nid oes ffurflen gais ac mae am ddim.

Os ydych chi wedi gadael ein Cofrestr yn ystod y tair blynedd diwethaf ac yn dymuno dychwelyd i ymarfer dros dro fel gweithiwr cymdeithasol, e-bostiwch ein tîm ymholiadau yn ymholiadau@gofalcymdeithasol.cymru a gadewch i ni wybod eich bod chi am gofrestru dros dro.

Yn eich e-bost dylech gynnwys:

 • eich enw
 • rhif ffôn
 • y sir rydych chi'n bwriadu ymarfer ynddi.

Hefyd, mae rhaid i chi gadarnhau nad ydych chi:

 • ar unrhyw restr waharddedig
 • wedi eich cael yn euog o unrhyw droseddau ers gadael ein Cofrestr
 • yn destun gorchymyn tynnu oddi wrth gorff rheoleiddio.

Yna cewch eich ychwanegu at y gofrestr dros dro. Bydd y gofrestr dros dro yn cynnwys:

 • eich enw
 • rhif cofrestru
 • sir lle rydych chi'n bwriadu ymarfer
 • y dyddiad y gwnaethoch ymuno â'r rhestr o weithwyr cymdeithasol sy'n dychwelyd.

Mae'r wybodaeth hon yn caniatáu i gyflogwyr wirio'ch statws cofrestredig. Bydd y rhestr o weithwyr cymdeithasol cofrestredig hyn ar gael ar y gofrestr dros dro o weithwyr cymdeithasol.

Nid ydym yn gwybod pa mor hir y bydd y sefyllfa bresennol yn para, ond rydym yn disgwyl cadw gweithwyr cymdeithasol sydd wedi cofrestru dros dro ar y rhestr ar gyfer argyfwng COVID-19 cyfan.

Gwyddom fod awdurdodau lleol yng Nghymru yn awyddus i ddod â staff proffesiynol profiadol yn ôl i gefnogi’r ymdrechion i fynd i’r afael â’r argyfwng digynsail hwn. Rydym yn argymell eich bod yn ymweld â gwefan eich awdurdod lleol i wneud ymholiadau - byddant wrth eu bodd yn clywed gennych.

Dilyn y Côd Ymarfer

Er mai cofrestr dros dro yw hon, bydd gennych yr un cyfrifoldebau ag unrhyw berson cofrestredig arall, sy'n cynnwys:

 • dilyn y Côd Ymarfer Proffesiynol ar gyfer Gweithwyr Gofal Cymdeithasol a'r canllawiau ymarfer ar gyfer gweithwyr cymdeithasol. Gall methu â chydymffurfio ag unrhyw safon yn y Côd arwain at ddirymu eich cofrestriad
 • ein hysbysu am unrhyw newidiadau i'ch manylion rydych chi wedi'u darparu gan sicrhau bod unrhyw wybodaeth a roddwch yn wir ac yn gywir.

Mwy o wybodaeth am y Côd Ymarfer Proffesiynol a Chanllawiau Ymarfer.

Os codir pryder amdanoch tra'ch bod ar y gofrestr dros dro

Os codir pryder gyda ni, gallwn ymchwilio, a gall eich enw gael ei dynnu oddi ar y Gofrestr os yw'r pryder o natur ddifrifol.

Mwy o wybodaeth am sut rydym yn delio â phryderon.

Gwybodaeth i gyflogwyr gwaith cymdeithasol

Rydym yn lansio'r Gofrestr hon mewn ymateb i'r argyfwng iechyd cyhoeddus. Oherwydd brys y sefyllfa, rydym yn cofrestru gweithwyr cymdeithasol ar y sail nad oes unrhyw newid bod i'w statws ers gadael y Gofrestr.

Eich cyfrifoldeb chi fel cyflogwr yw sicrhau bod unrhyw un rydych yn eu cyflogi ar y gofrestr dros dro yn ddiogel i ymarfer.

Rheolau Cofrestru Gweithwyr Cymdeithasol mewn argyfwng 2020

Mae'r rheolau hyn wedi'u rhoi ar waith i weithredu newid i Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 sy'n rhan o Ddeddf Coronafeirws 2020.

Rheolau dros dro yn unig ydyn a bydd y dyddiadau effeithiol yn cael eu cyhoeddi gan y Cofrestrydd pan fydd y rheolau yn cael eu defnyddio neu gant eu tynnu o ddefnydd.

Icon dogfen
Dogfen
Gofal Cymdeithasol Cymru (Rheolau Cofrestru Argyfwng Gweithwyr Cymdeithasol) 2020

Cysylltu â ni

Os oes gennych chi gwestiwn Cysylltwch â ni.