Skip to main content
Hygyrchedd y safle
Pam rydym yn cofrestru

Gwybodaeth am pwy sy'n gorfod cofrestru i weithio yng Nghymru, pam rydym yn cofrestru gweithwyr a manteision cofrestru.

Beth yw cofrestru?

Dyma ganllaw fideo cyflym ar gofrestru gyda ni.

Pam rydym yn cofrestru

Rydym yn cadw cofrestr o bobl sydd wedi dangos eu bod yn addas i weithio ym maes gofal cymdeithasol. Rhaid i bawb ar y Gofrestr ddangos eu bod;

Sefydlwyd y Gofrestr o Weithwyr Gofal Cymdeithasol (y Gofrestr) o dan Ddeddf Safonau Gofal 2000 ac mae’n cael ei chynnal o dan Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu 2016.

Rydym yn defnyddio Rheolau Gofal Cymdeithasol Cymru (Cofrestru) 2020 i gynnal y Gofrestr. Cymeradwyir y rheolau hyn gan Lywodraeth Cymru, a rhain yw'r fframwaith ar gyfer cofrestru'r gweithlu gofal cymdeithasol. Mae'r rheolau hyn yn weithredol o 1 Ebrill 2020.

Icon dogfen
Dogfen
Rheolau Cofrestru 2020

Mae rheolau 2018 yn berthnasol i geisiadau a wneir rhwng 1 Tachwedd 2018 a 31 Mawrth 2020 yn gynhwysol.

Icon dogfen
Dogfen
Rheolau Cofrestru 2018

Mae Rheolau Cynnwys y Gofrestr 2020 yn nodi'r wybodaeth y mae angen i ni ei chynnwys yn ein Cofrestr o weithwyr gofal cymdeithasol. Maent yn weithredol o 1 Ebrill 2020.

Icon dogfen
Dogfen
Rheolau Cofrestru Cynnwys y Gofrestr 2020

Pwy sy’n gallu cofrestru

Mae’r Gofrestr yn agored i’r grwpiau gweithwyr canlynol:

 • gweithwyr cymdeithasol
 • myfyrwyr gradd gwaith cymdeithasol
 • rheolwyr gofal preswyl i blant
 • rheolwyr cartrefi gofal i oedolion
 • rheolwyr gofal cartref
 • gweithwyr gofal preswyl i blant
 • gweithwyr gofal cartref (gorfodol o fis Ebrill 2020).

Mae’n rhaid i’r holl weithwyr cymdeithasol a rheolwyr gofal cymdeithasol gofrestru ar ôl cwblhau eu cymhwyster neu ddechrau yn y swydd.

Mae’n rhaid i weithwyr gofal preswyl i blant a gweithwyr gofal cartref gofrestru o fewn chwe mis i ddechrau eu swydd.

Manteision cofrestru

Mae manteision bod yn berson cofrestredig yn cynnwys y canlynol:

Meithrin ymddiriedaeth a hyder

 • gall pobl ddibynnu ar weithwyr gofal cymdeithasol cofrestredig
 • mae gan bobl hyder o wybod eich bod yn dilyn y Cod

Gwerthfawrogi gweithwyr gofal cymdeithasol

 • gallwch ddangos bod gennych chi’r sgiliau a’r wybodaeth i fod yn weithiwr gofal cymdeithasol
 • gallwch ddangos eich bod wedi cael hyfforddiant a’ch bod yn cymryd cyfrifoldeb am ddatblygu gwybodaeth a sgiliau
 • gall cyflogwyr ddarparu’r cymorth a’r datblygiad sydd eu hangen arnoch
 • trwy wybod mwy amdanoch bydd yn haws i ni gynllunio ffyrdd o’ch cynorthwyo.

Sicrhau bod pobl yn ddiogel

 • amddiffyn hawliau pobl a sicrhau eu bod yn cael gwrandawiad
 • cynorthwyo pobl i fod yn annibynnol ac i amddiffyn eu hunain
 • os nad yw gweithiwr yn addas i ymarfer, gellir ei dynnu oddi ar y Gofrestr fel nad yw’n gallu ymarfer yng Nghymru.

Manteision eraill

 • defnyddio teitl eich proffesiwn yn gyfreithlon
 • cymorth a gwybodaeth o’n dogfennau canllawiau ymarfer a’n cyhoeddiadau eraill
 • gwahoddiadau i ddigwyddiadau a chynadleddau
 • gwahoddiadau i ymgynghoriadau.

Dyma ddau fideo astudiaeth achos sy'n dangos manteision bod yn weithiwr cofrestredig gyda ni.

Data ag adroddiadau cofrestru

Y nifer gyfredol o unigolion cofrestredig yw:

 • 6,375 - gweithwyr cymdeithasol
 • 706 - myfyrwyr gwaith cymdeithasol
 • 1,296 - rheolwyr cartrefi gofal oedolion
 • 881 - rheolwyr gofal cartref
 • 245 - rheolwyr gofal preswyl i blant
 • 1 - rheolwr canolfan preswyl I deuluoedd
 • 1 - rheolwr gwasanaeth maethu
 • 10,184 o weithwyr gofal cartref
 • 2,936 o weithwyr gofal preswyl i blant

Bob blwyddyn rydym yn cyhoeddi adroddiadau data ar y wybodaeth a roddir i ni gan ymgeiswyr a phersonau cofrestredig.

Gweld holl adroddiadau data cofrestru.

Cysylltu â ni

Os oes gennych chi gwestiwn Cysylltwch â ni.