Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19

Neges gan y Cadeirydd

Diolch am fynegi diddordeb mewn bod yn aelod o Fwrdd Gofal Cymdeithasol Cymru.

Mae’n gyfle cyffrous i chi ddefnyddio’ch sgiliau a’ch profiad i wneud gwahaniaeth yn y sectorau gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar yng Nghymru. Fel aelod o’r Bwrdd, byddwch yn cyflawni rôl bwysig i helpu i feithrin hyder yn y gweithlu a darparu arweiniad a chymorth i wella gofal cymdeithasol i bobl Cymru.

Mae pandemig Covid wedi dangos pa mor werthfawr yw’r gweithlu gofal yn ein cymdeithas. Maent yn weithwyr allweddol, fel yr ydym wedi gweld. Rydym am adeiladu ar y gydnabyddiaeth honno, gan sicrhau bod yna niferoedd digonol o bobl sy’n cael eu harwain yn dda ac yn meddu ar sgiliau priodol i gynnal anghenion y sector wrth symud ymlaen. Mae hyn yn hanfodol os ydym am ddiwallu anghenion ein cymunedau ar adeg pan fo effaith tlodi, iechyd gwael a chymdeithas sy’n heneiddio’n arwain at alw cynyddol am ofal a chymorth o ansawdd da.

Mae gofal cymdeithasol yn wirioneddol bwysig a dyna pam rydym yn chwilio am ddau unigolyn eithriadol i helpu i dywys Gofal Cymdeithasol Cymru drwy’r adferiad wedi Covid a thu hwnt.

Rydym yn Fwrdd cymharol amrywiol eisoes ac yn falch ein bod wedi’n cynnwys yn adolygiad yr Arglwydd Homes fel esiampl o agor penodiadau cyhoeddus i bobl anabl. Fodd bynnag, mae llawer o waith i’w wneud eto er mwyn cynrychioli’r cymunedau a wasanaethwn yn llawn.

Am y rheswm hwnnw, byddem yn rhoi croeso cynnes i geisiadau gan bobl o grwpiau ethnig lleiafrifol nad oes ganddynt gynrychiolaeth ddigonol ar lefel y Bwrdd. Ac os nad ydych wedi bod yn aelod o Fwrdd o’r blaen, peidiwch â phoeni. Byddwn yn darparu’r holl ddatblygiad, cymorth ac anogaeth y byddwch eu hangen i’ch helpu i fod yn aelod effeithiol o’r Bwrdd. 

Mae’r fideo hwn (include link) yn esbonio ychydig mwy am fod yn aelod o’r Bwrdd a’r rôl ganolog sydd gan Gofal Cymdeithasol Cymru o ran galluogi pobl sydd angen gofal a chymorth i fyw’r bywydau sy’n bwysig iddyn nhw.

Gobeithio y byddwch yn gweld y wybodaeth yn ddiddorol ac y byddwch yn cael eich annog i ymgeisio.


Mick Giannasi

Cadeirydd