Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19
Ein nodau

Mae gennym ni dri phrif amcan, sef datblygu’r gweithlu, gwella gofal a chymorth a cynyddu hyder y cyhoedd mewn gofal. Mae’r rhain wedi cael eu cynllunio i gyfrannu at a chefnogi gwaith Llywodraeth Cymru, y sector gofal a chyrff eraill i sicrhau llesiant cenedlaethau’r dyfodol yng Nghymru.

Datblygu’r gweithlu

Mae ein gwaith wedi cael ei gynllunio i ddarparu gweithlu medrus o ansawdd uchel i Gymru, sydd yn ddigonol i gwrdd â’i ofynion.

Rydym wedi gweithio gydag Addysg a Gwella Iechyd Cymru (HEIW) i ddatblygu strategaeth gweithlu gyntaf erioed ar draws iechyd a gofal cymdeithasol a all ddiwallu anghenion pobl yng Nghymru yn y dyfodol. Mae hon wedi'i lansio erbyn hyn.

Datblygwyd y strategaeth yn sgil ymgynghoriad helaeth i gasglu ystod eang o farnau a hoffem ddiolch i bawb am eu cefnogaeth a'u cyfraniadau.

Rhwng Hydref 2020 a Mawrth 2021, mewn partneriaeth ag Iechyd Addysg a Gwella Cymru, gwnaethom ddatblygu a chyflawni Cynllun Gaeaf a oedd yn cyd-fynd a strategaeth y gweithlu ac mae crynodeb o'r cyflawniadau wedi'u cynnwys isod.

Os hoffech gael copi o adroddiad llawn cynllun y gaeaf cysylltwch â jon.day@gofalcymdeithasol.cymru.

Rydym wedi gweithio gydag Addysg a Gwella Iechyd Cymru (HEIW) i ddiweddaru Canllawiau Dirprwyo Cymru Gyfan. Yn unol ag ymrwymiad Llywodraeth Cymru i integreiddio gwaith iechyd a gofal cymdeithasol ymhellach, yn unol a Chymru Iachach, dylid sicrhau bod y canllawiau ar gael i’r sector gofal cymdeithasol hefyd.

Mae'r canllawiau'n darparu canllaw i reolwyr gofal cymdeithasol wrth ddelio â dirprwyo tasgau gan staff iechyd i weithwyr gofal cymdeithasol ac i sicrhau bod y gweithiwr yn gymwys i gyflawni'r dasg benodol honno. Mae'r canllawiau hefyd yn rhoi rhai cyfarwyddiadau i weithwyr o ran y math o gefnogaeth y gallant ei disgwyl cyn ac yn ystod yr amser y mae tasg wedi'i dirprwyo iddynt.

Gwella gofal a chymorth

Y nod yw gwella canlyniadau llesiant ar gyfer plant ac oedolion sy’n dibynnu ar ofal a chymorth, yn ogystal â’u teuluoedd a gofalwyr. Yn bresennol, mae gennym ni dair ardal blaenoriaeth gwaith sy’n ffocysu ar:

Ar gyfer pob ardal, rydyn ni wedi datblygu adnoddau, mewn cydweithrediad â’n partneriaid, i gefnogi’r gweithlu yn eu hymarfer.

Yn tanseilio pob un o’r blaenoriaethau mae ein gwaith ar:

Pobl hefo dementia

Wrth i’r boblogaeth sy’n heneiddio cynyddu, bydd dementia yn effeithio mwy o bobl ac mae’n un o heriau mwyaf iechyd a gofal cymdeithasol sy’n wynebu Cymru.

Rydyn ni’n darparu ystod eang o adnoddau sy’n helpu cefnogi’r rheiny sy’n gofalu am bobl sy’n byw hefo dementia. Ymhlith rhain mae adnoddau arlein ar gyfer gweithwyr proffesiynnol gofal cymdeithasol. Maent wedi eu cynllunio i gefnogi ymarfer da mewn gofal dementia trwy ddarparu gwybodaeth hanfodol, astudiaethau achos, data ac ymchwil.

Dewch o hyd i fwy am ein gwaith Pobl â dementia.

Plant sy’n derbyn gofal

Nid yw plant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal yn byw gyda’u rhieni, unai dros dro neu’n barhaol, oherwydd, am amryw o resymau, ni allant edrych ar eu holau’n ddiogel.

Rydyn ni’n gweithio hefo Llywodraeth Cymru i wella canlyniadau’r plant trwy gefnogi’r sector i:

  • lleihau yn ddiogel y nifer o blant sydd angen gofal
  • gwneud yn siwr fod digon o leoliadau o ansawdd uchel
  • cefnogi plant i gael y siwrne gorau drwy ofal nes iddynt ddod yn oedolyn
  • datblygu gweithlu cynaliadwy ac ymarfer proffesiynol da i gefnogi plant sy’n derbyn gofal.

Yn yr adran yma, fe welwch adnodd syml sy’n cefnogi ymarfer da mewn gofal preswyl i blant drwy ddarparu gwybodaeth hanfodol, astudiaethau achos, data ac ymchwil.

Dewch o hyd i fwy am ein gwaith gyda Plant sy'n derbyn gofal.

Gofal a chymorth yn y cartref

Rydyn ni wedi dod â phobl a sefydliadau ynghyd i ddatblygu cynllun pum mlynedd i wella gofal a chymorth yn y cartref yng Nghymru. Mae’r cynllun yn gosod allan yr hyn sydd angen digwydd i alluogi pobl i fyw yn eu cartrefi a chael gofal a chymorth pan, lle a sut maen nhw ei eisiau. Mae’r cynllun yn edrych ar ofal cartref a chefnogaeth i oedolion ac i blant, taliadau uniongyrchol a chefnogaeth gan gymunedau a gofalwyr di-dal.

Yn yr adran yma, fe welwch ganllaw ar gyfer taliadau uniongyrchol yng Nghymru, gan gynnwys gwybodaeth hanfodol, astudiaethau achos, data ac ymchwil. Mae’r adnodd yma’n cefnogi gweithiwyr gofal proffesiynnol a phobl sy’n derbyn taliadau uniongyrchol drwy herio cwestiynnau cyffredin. Hefyd, mae’n dangos sut mae taliadau uniongyrchol yn gallu cael eu defnyddio’n hyblyg i helpu pobl cyflawni’r hyn sy’n bwysig i’w llesiant.

Dewch o hyd i fwy am yr adnodd hwn ac ein gwaith am Gofal a chymorth yn y cartref.

Canlyniadau personol

Mae symud tuag at ymarfer sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau (yn ffocysu ar beth mae person eisiau ei gyflawni) yn rhan bwysig o wella’r gofal a chymorth mae pobl yn ei gael. Mae’r ffordd yma o weithio’n rhoi pobl yng nghanol y penderfyniad o ba ofal a chymorth maent yn ei dderbyn. Mae canlyniadau’n amrywio o oedolyn i oedolyn ac o blentyn i blentyn oherwydd maent yn ffocysu ar beth sy’n bwysig i’r unigolyn.

Dewch o hyd i fwy am sut mae ymarfer yn newid ac yr adnoddau rydym wedi datblygu i gefnogi Canlyniadau Personol.

Ymchwil a data

Gallwch fod yn hyderus fod ein dull o benderfynnu blaenoriaethau yn sefydledig ar gydbwysedd o wybodaeth gan y sector, ymchwil, materion gweithlu a galw’r cyhoedd. Un o’n prif flaenoriaethau yw gallu darparu llun cywir o’r sector gofal cymdeithasol. Rydyn ni’n cynnal set data cenedlaethol ar gyfer gofal cymdeithasol, sy’n cael ei ddefnyddio i lywio’n cynllunio ar gyfer anghenion y dyfodol, yn ogystal â gwybodaeth fanwl am y gweithlu yng Nghymru.

Hefyd, drwy weithio hefo’r gweithlu, pobl sy’n derbyn gofal a chymorth, a’u gofalwyr, byddwn ni’n datblygu dealltwriaeth well o anghenion yr ymchwil sydd angen ei wneud a sut y gallai cael effaith gadarnhaol lle bo’r angen.

Mwy o wybodaeth am ein gwaith ymchwil a data.

Fframwaith gwella

Mae’r Fframwaith gwella yn nodi sut byddwn ni’n cyflawni ein nod strategol o arwain a chefnogi gwelliannau mewn gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Cynyddu hyder cyhoeddus mewn gofal

Rydyn ni eisiau i bobl gael hyder yn y gweithlu gofal cymdeithasol, a’r rheiny sy’n gweithio ym mlynyddoedd cynnar a gofal plant, yn ogystal ag effeithiolrwydd Gofal Cymdeithasol Cymru.

Rydyn ni eisiau helpu’r sector denu a chadw staff o ansawdd ac rydyn ni eisiau cyflawni safon uwch o ddarpariaeth gofal ar gyfer y rheiny sy’n derbyn gofal a chymorth yng Nghymru. Rydyn ni hefyd eisiau gwella rhagolygon gweithwyr gofal sy’n edrych am gyfleodd i ddatblygu’n broffesiynol.

Mae cadw Cofrestr o Weithiwyr Gofal Cymdeithasol (y Gofrestr) yn bwysig, gan ei fod yn darparu cydnabyddiaeth proffesiynnol a mynediad at hyfforddiant ac adnoddau datblygu ar gyfer pobl sydd ar y Gofrestr. Mae hefyd yn rhoi hyder i’r rheiny sy’n derbyn gofal a chymorth fod gweithwyr cofrestredig wedi eu cymhwyso’n addas ac wedi cytuno i gwrdd â’r safonnau proffesiynnol rydyn ni wedi eu gosod.

Gallant gael eu sicrhau y byddwn ni’n mynd i’r afael ag unrhyw bryderon am addasrwydd i ymarfer person mewn ffordd deg a thryloyw. Os yw’n angenrheidiol, gallwn wneud iddynt ymgymryd â mwy o hyfforddiant neu stopio iddynt weithio mewn gofal. 

Mae cynnwys pobl yn ganolog i’r ffordd rydyn ni’n gweithio, gydag ein Bwrdd yn cynnwys aelodau o’r cyhoedd, defnyddiwyr gwasanaethau a gofalwyr. Mae ein Bwrdd presenol yn dangos cryfder drwy gael pobl ochr yn ochr â phobl broffesiynol, yn trafod a gwneud penderfyniadau am faterion polisi ac ymarfer pwysig. 

Rydyn ni hefyd yn cynnal cyfarfodydd Bwrdd cyhoeddus i wneud yn siwr fod ein gwaith yn agored a thryloyw. 

Ein cynllun strategol a'n hadroddiad effaith

Mae ein cynllun strategol yn diffinio ein gweledigaeth, pwrpas, amcanion a chanlyniadau am y pum mlynedd nesaf. Mae'n egluro beth fydd yn wahanol, beth a wnawn a sut byddwn yn gweithio.

Rydyn ni eisiau clywed gennych chi i'n helpu ni i fesur yr hyn rydyn ni'n ei wneud yn dda a lle gallwn ni wella. Rydym yn edrych ar beth y dywedom y byddem yn ei wneud yn ein cynllun strategol pum-mlynedd yn 2017, a bydd canlyniadau'r arolwg byr hwn yn rhoi rhywfaint o fewnwelediad inni o'r effaith y mae ein gwaith wedi'i chael hyd yn hyn. Diolch am eich amser.

Cwblhewch arolwg mesur gwaith Gofal Cymdeithasol Cymru.

Mae ein adroddiad effaith yn edrych ar rai o’n prif feysydd gwaith yn 2018-19, ac mae’n dangos sut yr ydym wedi gweithio gyda phobl a sefydliadau i gefnogi’r gwasanaeth cyhoeddus yng Nghymru.

Cysylltu â ni

Os oes gennych gwestiwn neu os na allwch ddod o hyd i'r hyn yr ydych yn edrych amdano, cysylltwch â ni.