Skip to main content
Hygyrchedd y safle
Coronafeirws a'n gwaith: yr hyn y mae angen i chi ei wybod

Atebion i gwestiynau a allai fod gennych chi ynglŷn â sut rydyn ni’n gweithio yn ystod yr achos coronafeirws a sut y gallai hyn effeithio arnoch chi.

Ein trefniadau gweithio

Ydy’ch swyddfa ar agor?

Mae ein swyddfeydd yng Nghaerdydd a Llanelwy nawr ar gau. Ond mae ein staff yn gweithio mor normal â phosib adref. Os ydych chi’n gwybod y swyddog yr ydych am gysylltu ag ef, dylech chi gyfathrebu â nhw yn y ffordd arferol trwy e-bost neu ffôn.

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, neu os nad ydych chi’n gwybod yr unigolyn y dylech chi siarad ag ef, cysylltwch â ni drwy gwybodaeth@gofalcymdeithasol.cymru nes bydd hysbysiad pellach.

Byddwn ni’n ceisio ymateb i chi cyn gynted â phosib. Yn gyffredinol, anfonwch unrhyw wybodaeth atom ni’n electronig.

Beth os ydw i wedi trefnu cyfarfodydd â staff Gofal Cymdeithasol Cymru?

Ni fydd unrhyw gyfarfodydd wyneb-i-wyneb nes bydd hysbysiad pellach. Lle bynnag y bo modd, dylai’r cyfarfodydd hynny gael ei gynnal dros y ffôn neu drwy dechnoleg arall. Os ydych chi wedi trefnu cyfarfod wyneb-i-wyned ag unrhyw aelod o’n staff ac nad ydych chi wedi clywed unrhyw beth am newidiadau i’ch trefniadau, cysylltwch â’r swyddog perthnasol i gael arweiniad.

Cyngor cyffredinol

A oes gennych chi unrhyw gyngor cyffredinol am sut dylen ni weithio ar yr adeg hon?

Y lle gorau i gael y wybodaeth ddiweddaraf am coronafeirws yw gwefannau Iechyd Cyhoeddus Cymru a’r Llywodraeth, lle gallwch hefyd ddod o hyd i wybodaeth fwy penodol ar gyfer rhai darparwyr gofal a chymorth.

Mwy o wybodaeth a chyngor cyffredinol ar coronafirws.

Beth am gyngor mwy lleoledig?

I gael cyngor mwy lleoledig, dylech chi siarad â’ch rheolwr llinell neu’ch cyflogwr yn y lle cyntaf, a allai fod â chanllawiau mwy penodol ar sut y dylech chi fynd ati i weithio mewn ffordd ddiogel a phroffesiynol.

A oes unrhyw gyngor penodol ar gyfer gweithwyr cymdeithasol?

I gael cyngor penodol ar weithwyr cymdeithasol, ewch i ddiweddariadau BASW coronavirus (COVID-19) (Saesneg yn unig).

Cofrestru

A all pobl parhau i gofrestru gyda ni fel arfer?

Gallant.

Mae ein system gofrestru ar-lein, GCCarlein, ar gael ar gyfer ceisiadau, ond efallai na fyddwn ni’n gallu eu prosesu mor gyflym ag arfer. Os yw ceisiadau’n anghyflawn, byddwn ni’n e-bostio neu’n ffonio ymgeiswyr i roi gwybod iddyn nhw pa wybodaeth ychwanegol sydd ei angen arnom ni.

Beth os ydw i newydd ddechrau gweithio fel gweithiwr gofal ac angen cofrestru?

Fel arfer, mae gan weithwyr gofal cymdeithasol chwe mis o'u dyddiad cychwyn cyn bod angen iddynt gofrestru gyda ni. Rydym yn sylweddoli na fydd cofrestru yn flaenoriaeth i weithwyr a gwasanaethau sy'n ymateb i heriau cyfredol, felly byddwn yn rhoi mwy o amser i bobl gofrestru, hyd at flwyddyn o'u dyddiad cychwyn.

Beth os ydw i’n weithiwr gofal cartref sydd heb gofrestru eto? A allaf i ymarfer o hyd?

Gallwch.

Fel arfer, byddai gan weithwyr gofal cartref chwe mis o’u dyddiad cychwyn i gofrestru gyda ni. Rydyn ni’n sylweddoli na fydd cofrestru’n flaenoriaeth i weithwyr a gwasanaethau wrth iddyn nhw ymateb i’r heriau presennol, felly byddwn ni’n rhoi mwy o amser i bobl gofrestru, hyd at flwyddyn o’u dyddiad cychwyn, os oes angen. Disgwylir i gyflogwyr ddilyn y canllawiau diweddaraf ar gyfer recriwtio staff.

Os nad yw gweithwyr profiadol sydd gyda’r cymwysterau perthnasol wedi cofrestru (erbyn y dyddiad cau 1 Ebrill), byddwn yn rhoi mwy o amser iddyn nhw oherwydd y sefyllfa bresennol.

Byddwn ni hefyd yn ymestyn ein dull cymhwysedd wedi’i gadarnhau i gofrestru ar gyfer gweithwyr gofal cartref. Mae hyn yn golygu y gall gweithwyr sydd wedi dychwelyd i’r gwaith neu weithwyr sydd wedi ymddeol yn ddiweddar, sydd heb y cymwysterau perthnasol, cofrestru unwaith y bydd eu cymhwysedd wedi’i gadarnhau gan eu rheolwr.

Beth am reolwyr a'u cofrestriad?

Rydym yn edrych i gyflymu newidiadau ar gyfer cofrestru rheolwyr a gafodd gefnogaeth yn ein hymgynghoriad diweddar, fel ei bod yn bosibl cofrestru unigolion sy'n gweithio tuag at gymhwyster lefel 5.

A all gweithwyr cymdeithasol o Loegr weithio yng Nghymru?

Ni fyddwn yn cymryd unrhyw gamau rheoleiddio yn erbyn gweithwyr cymdeithasol sy'n gweithio i awdurdodau lleol yng Nghymru ond sydd wedi'u cofrestru fel gweithwyr cymdeithasol mewn rhannau eraill o'r DU. Yn yr achosion hyn, byddem yn gofyn i awdurdodau lleol sicrhau nad yw'r unigolyn yn destun unrhyw orchymyn symud neu atal dros dro gan eu corff cofrestru.

Beth os ydw i’n weithiwr gofal cymdeithasol sydd wedi ymddeol a hoffwn i ddychwelyd i ymarfer i helpu delio â’r argyfwng presennol?

Os ydych chi wedi ymddeol yn ddiweddar fel gweithiwr gofal cymdeithasol ac mae gennych chi’r gofynion ar gyfer eich rôl, yna byddwn ni’n carlamu’ch cofrestriad.

A fydd y Gofrestr yn dal yn agor ar gyfer cofrestriad gwirfoddol i weithwyr cartrefi gofal i oedolion a gweithwyr cymorth canolfannau preswyl i deuluoedd o 1 Ebrill? A allaf i gofrestru o hyd?

Gallwch, bydd y Gofrestr ar agor, ond rydyn ni’n sylweddoli efallai na fydd yn flaenoriaeth yn y misoedd i ddod. Cynlluniwyd i gofrestru fod yn wirfoddol tan Ebrill 2022, ond efallai y byddwn ni’n rhoi mwy o amser nes iddo ddod yn orfodol.

Beth os na allaf i gwblhau’r dyfarniad Egwyddorion a Gwerthoedd, ac yna na allaf i wneud cais i gofrestru?

Byddwn ni’n oddefgar ag unigolion sydd ddim yn gallu cwblhau’r gofynion hyn ac yn rhoi mwy o amser i’r rhai a allai fod ei angen.

Gyda phwy ddylwn i gysylltu os oes gen i unrhyw gwestiynau am gwblhau’r dyfarniad Egwyddorion a Gwerthoedd?

E-bostiwch sefydlu@gofalcymdeithasol.cymru a byddwn ni’n ceisio ymateb cyn gynted â phosib.

Beth os na allaf i gwblhau fy ngofynion hyfforddiant a dysgu ôl-gofrestru (PRTL)?

Byddwn ni’n cadw pawb ar y Gofrestr sydd eisiau aros yn eu rôl ac yn rhoi amser iddyn nhw gwblhau eu hyfforddiant a dysgu ôl-gofrestru yn eu cyfnod nesaf o gofrestru.

Beth os oes gen i gwestiynau am gofrestru?

E-bostiwch ymholiadau@gofalcymdeithasol.cymru a byddwn ni’n ceisio ymateb cyn gynted â phosib.

Cyngor i fyfyrwyr gwaith cymdeithasol

Beth am fyfyrwyr gwaith cymdeithasol sy’n ceisio cymhwyso?

Ar hyn o bryd, nid ydym yn edrych i gyflymu rhoi mywfyrwyr gwaith cymdeithasol ar waith. Rydym yn gweithio gyda phrifysgolion a phartneriaid i gynorthwyo myfyrwyr i gymhwyso er gwaethaf y tarfu sydd ar leoliadau oherwydd coronafirws.

Rydym yn ymwybodol bod llawer o fyfyrwyr gwaith cymdeithasol yn cael eu rhoi mewn i wasanaeth gan awdurdodau lleol i weithredu mewn rolau cymorth cymdeithasol neu ofal cymdeithasol.

Canllawiau i ddarparwyr gofal plant

Beth yw'r canllawiau i ddarparwyr gofal plant yn ystod yr amser hwn?

Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i ddiweddaru ei chanllawiau ar ofal plant i rieni a darparwyr gofal plant yn ystod y pandemig coronafirws.

Mwy o wybodaeth ar coronafirws a darpariaeth gofal plant.

Pa gymorth ariannol sydd ar gael i ddarparwyr gofal plant yn ystod y pandemig coronafirws?

Mae Llywodraeth Cymru yn darparu mwy o wybodaeth i ddarparwyr gofal plant ar ba gymorth ariannol sydd ar gael.

Mwy o wybodaeth am gymorth ariannol i ddarparwyr gofal plant.

Sut y byddwn yn delio â phryderon a gwrandawiadau

Beth sy’n digwydd gyda gwrandawiadau terfynol addasrwydd i ymarfer?

Rydyn ni’n gohirio gwrandawiadau terfynol addasrwydd i ymarfer, lle mae’n ddiogel gwneud hynny. Fodd bynnag, byddwn ni’n parhau i symud achosion ymlaen lle credwn fod pobl yn peri risg i unigolion sy’n defnyddio gofal a chymorth, ac os oes angen, byddwn ni’n ceisio rhwystro eu hymarfer. Gwneir hyn o bell yn hytrach nag wyneb-i-wyneb. Byddwn ni’n blaenoriaethu ceisiadau ar gyfer gorchmynion atal dros dro newydd i ddiogelu’r cyhoedd.

Beth am dynnu pobl oddi ar y Gofrestr?

Ni fyddwn yn tynnu unrhyw un oddi ar y Gofrestr yn ystod yr argyfwng presennol hwn, heblaw mewn achosion lle credwn eu bod yn peri risg i’r cyhoedd, neu os yw’r person cofrestredig yn gofyn i ni ei dynnu.

Beth am ymchwiliadau i ymarfer gweithwyr?

Byddwn ni’n parhau i gynnal ymchwiliadau y gorau y gallwn, ond byddwn ni’n cadw mewn cysylltiad â chyflogwyr i reoli unrhyw risgiau mewn ffordd briodol.

A fyddwch chi’n rhoi unrhyw gonsesiynau wrth ystyried addasrwydd gweithwyr i ymarfer ar yr adeg hon?

Rydyn ni’n cydnabod bod rhaid i staff dod o hyd i’r ffyrdd gorau o ddarparu gofal a chymorth ar yr adeg ddigynsail hon sydd, efallai, ddim yn cydymffurfio â disgwyliadau arferol. Byddwn ni wastad yn cydnabod gofal sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau a’r person, a byddwn ni’n ystyried y cyd-destun y mae ymarferwyr yn gweithio ynddo i helpu pobl i fyw’r bywydau sy’n bwysig iddyn nhw. Byddwn ni’n ystyried hyn gydag unrhyw bryderon addasrwydd i ymarfer a dderbyniwn ac yn cyfeirio at yr egwyddorion lefel-uchel a nodir yn ein Côd Ymarfer Proffesiynol.

Sut ydyn ni’n cysylltu â chi gydag unrhyw bryderon addasrwydd i ymarfer?

Y ffordd orau o wneud hyn yw anfon e-bost at aiy@gofalcymdeithasol.cymru.

Gweithrediad i gynyddu capasiti'r gweithlu

Gweithwyr cymdeithasol

Rydyn wedi sefydlu cofrestr dros dro i ddod â chyn weithwyr cymdeithasol yn ôl i ymarfer. Mae'r gofrestr hon nawr ar agor.

Rydym wedi cysylltu â bron i 1,000 o gyn-weithwyr cymdeithasol sydd wedi cofrestru gyda ni yn ystod y tair blynedd diwethaf, gan eu gwahodd i ailgofrestru a dychwelyd i ymarfer.

Mae'r broses o ailgofrestru yn syml ac yn gyflym. Dim ond e-bost a rhai manylion y bydd angen i'r rhai sydd am ailgofrestru eu rhannu.

Mwy o wybodaeth am gofrestriad dros dro gweithyr cymdeithasol.

Ar hyn o bryd, nid ydym yn edrych i gyflymu gweithwyr cymdeithasol myfyrwyr ar waith. Rydym yn gweithio gyda phrifysgolion a phartneriaid i gynorthwyo myfyrwyr i gymhwyso er gwaethaf tarfu ar leoliadau gwaith a achoswyd gan yr achosion o coronafeirws.

Rydym yn ymwybodol bod llawer o fyfyrwyr gwaith cymdeithasol yn cael eu dwyn i wasanaeth gan awdurdodau lleol i weithredu fel cynorthwywyr gwaith cymdeithasol neu weithwyr gofal cymdeithasol.

Rheolwyr gofal cymdeithasol

Rydym yn edrych i gyflymu newidiadau ar gyfer cofrestru rheolwyr a gafodd gefnogaeth yn ein hymgynghoriad diweddar, fel ei bod yn bosibl cofrestru unigolion sy'n gweithio tuag at eu cymhwyster rheoli.

Helpu i fynd i'r afael â phrinder staff - porth swyddi WeCare Wales

Er mwyn helpu i fynd i'r afael â'r prinder staff y gallech fod yn eu hwynebu ar hyn o bryd ac i'ch helpu i ddod o hyd i'r bobl iawn i lenwi'ch swyddi gwag, rydym wedi creu porth swyddi sy'n rhestru swyddi gofal cymdeithasol presennol yng Nghymru:

Mwy o wybodaeth am borth swyddi GofalwnCymru.

Er mwyn rhannu swyddi gwag ar y wefan, mae angen i chi gyhoeddi eich swyddi gwag ar Twitter o’ch sianeli chi, gan gynnwys y manylion canlynol:

  • teitl y swydd
  • awdurdod lleol (os yw’r rôl yn cwmpasu mwy nag un awdurdod, rhestrwch nhw)
  • disgrifiad byr o’r rôl
  • rhaid iddo gynnwys hashnod: #SwyddiGofalwnCymru.

Seremoni wobrwyo'r gwobrau 2020

A fyddwch chi’n cynnal seremoni’r Gwobrau?

Mae seremoni wobrwyo Gwobrau 2020 a oedd i fod i gael ei chynnal ddydd Iau, 23 Ebrill, wedi’i gohirio.

Byddwn ni’n cysylltu â phawb sydd wedi’u gwahodd i’r seremoni unwaith i ni gytuno ar ddyddiad newydd, sy’n debygol o fod yng nghanol neu ddiwedd hydref 2020.

Digwyddiadau cyffredinol

Mae holl ddigwyddiadau cyffredinol a oedd i fod i ddigwydd dros y tri mis nesaf wedi eu gohirio.

Cysylltu â ni

Os oes gennych chi gwestiwn Cysylltwch â ni.