Skip to main content
Hygyrchedd y safle
Codau Ymarfer a chanllawiau

Gwybodaeth am y codau i weithwyr, codau i gyflogwyr, canllawiau ymarfer ar gyfer gweithwyr cofrestredig a'r hyn y dylech chi, os ydych chi'n derbyn gofal a chymorth, ei ddisgwyl gan weithwyr gofal cymdeithasol.

Beth yw’r Côd?

I wneud yn siŵr fod gweithwyr yng Nghymru yn rhoi gofal a chymorth da i chi, mae gennym Gôd Ymarfer Proffesiynol Gofal Cymdeithasol (y Côd) ac rydyn ni’n cofrestru grwpiau o weithwyr i wneud yn siŵr eu bod yn addas i weithio.

Set o reolau, neu safonau, y mae’n rhaid i weithwyr gofal proffesiynol weithio yn unol â nhw yw’r Côd, i helpu eich cadw’n ddiogel ac iach. 

Pwy sy’n gorfod cadw at y Côd?

Dylai pob gweithiwr gofal cymdeithasol ddilyn y Côd hyd yn oed os nad oes angen iddyn nhw gofrestru ar hyn o bryd. Rhaid i weithwyr gofal cymdeithasol sydd wedi’u cofrestru gyda ni ddilyn y Côd i barhau i weithio ym maes gofal cymdeithasol.

Dyma nhw:

 • rheolwyr cartrefi gofal i oedolion
 • rheolwyr gofal cartref a gweithwyr gofal cartref
 • rheolwyr a gweithwyr gofal preswyl i blant
 • rheolwyr canolfannau preswyl i deuluoedd
 • gweithwyr cymdeithasol a myfyrwyr gwaith cymdeithasol. 

O bryd i’w gilydd, byddwn ni’n ychwanegu at y rhestr hon. Mae cynlluniau mewn lle i ni gofrestru’r gweithwyr canlynol:

 • rheolwyr gwasanaethau mabwysiadu
 • gweithwyr cartrefi gofal i oedolion
 • rheolwyr lleoliadau oedolion
 • rheolwyr eiriolaeth sy’n gweithio gyda phlant
 • rheolwyr gwasanaethau maeth
 • gweithwyr canolfannau preswyl i deuluoedd.

Mae ein Cofrestr yn gwneud yn siŵr bod gweithwyr:

 • yn addas i weithio
 • o gymeriad da
 • yn meddu ar y cymwysterau sydd eu hangen arnynt
 • yn cytuno i gadw at y Côd. Gallwch wirio i weld a yw gweithiwr wedi’i gofrestru yn

Gallwch wirio i weld a yw gweithiwr wedi'i gofrestru.

Canllawiau ymarfer i weithwyr cofrestredig

Mae canllaw ymarfer ar gael i weithwyr cofrestredig, sy'n disgrifio'r hyn a ddisgwylir yn eu rôl.

Dylid defnyddio'r canllawiau ymarfer i gefnogi cwrdd â'r safonau yn y Côd.

Dylai gweithwyr cofrestredig a'u cyflogwyr sicrhau eu bod yn gyfarwydd â'r canllawiau sy'n berthnasol i'w maes gwaith. Gall methiant difrifol neu barhaus i ddilyn canllawiau ymarfer roi cofrestriad gweithiwr mewn perygl.

Icon dogfen
Dogfen
Y gweithiwr cymdeithasol - canllawiau ymarfer
Icon dogfen
Dogfen
Y gweithiwr gofal preswyl plant - canllawiau ymarfer
Icon dogfen
Dogfen
Y rheolwr gofal cymdeithasol - canllawiau ymarfer
Icon dogfen
Dogfen
Y gweithiwr gofal cartref – canllawiau ymarfer
Icon dogfen
Dogfen
Y gweithiwr cartref gofal i oedolion - canllawiau ymarfer
link icon
App
App canllawiau ymarfer gweithwyr gofal cartref

Beth allwch chi ei wneud os nad yw eich gweithiwr gofal cymdeithasol yn gweithio yn unol â’r Côd?

 1. Darllenwch y Côd i gyfarwyddo â’r safonau yn gofalcymdeithasol.cymru/cod
 2. Rhannwch eich pryderon â chyflogwr eich gweithiwr gofal a gofyn beth fydd yn ei wneud
 3. Os nad yw’r cyflogwr yn mynd i’r afael â’ch pryderon, gofynnwch am gopi o’u gweithdrefn gwyno i helpu i chi wybod beth i’w wneud nesaf
 4. Os yw’r gweithiwr wedi’i gofrestru gyda ni ac nid yw siarad â’r cyflogwr wedi helpu, e-bostiwch ein tîm addasrwydd i ymarfer ar aiy@gofalcymdeithasol.cymru a byddan nhw’n ymateb drwy e-bost neu alwad ffôn yn unol â’ch dymuniadau.

Os ydych chi’n pryderu am safon y gofal a ddarperir gan gwmni neu sefydliad, gallwch gysylltu ag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) ar 0300 7900 126 neu trwy e-bost agc@llyw.cymru.

Diogelu

Beth i wneud os ydych yn credu bod rhywun yn cael eu cam-drin neu mae rhywun yn eich cam-drin chi

Os ydych yn credu bod rhywun yn cael eu cam-drin neu mae rhywun yn eich cam-drin chi, peidiwch â meddwl bod rhywun arall yn gwneud rhywbeth amdano. Nid oes rhaid i’r gamdriniaeth fod gan weithiwr gofal cymdeithasol yn benodol, fe all fod yn rhywun. Rhannwch eich pryderon gyda pherson mewn awdurdod rydych yn gyffyrddus yn siarad â hwy, er enghraifft:

 • Eich Gwasanaethau Cymdeithasol Awdurdod Lleol (neu rif tu allan i oriau)
 • Os oes rhywun mewn perygl dybryd deialwch 999
 • Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) ar 0300 7900 126 neu trwy e-bost agc@llyw.cymru
 • Os ydych yn credu bod trosedd wedi cyflawni, cysylltwch â’r heddlu ar 101
 • Gwefannau Byrddau Diogelu Ranbarthol
 • Am fwy o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael ewch ar wefan Dewis.Cymru.

Cysylltu â ni

Os oes gennych chi gwestiwn Cysylltwch â ni.