Skip to main content
Hygyrchedd y safle
Codau Ymarfer a chanllawiau

Mae’r Côd yn rhestr o ddatganiadau sy’n disgrifio’r safonau ymddygiad ac ymarfer proffesiynol sy’n ofynnol ymhlith pobl a gyflogir yn y proffesiwn gofal cymdeithasol yng Nghymru. Mae'r canllawiau ymarfer yn cefnogi gweithwyr cofrestredig yn eu rôl.

Y Côd i weithwyr

Mae gweithwyr gofal cymdeithasol yn gyfrifol am sicrhau eu bod yn gweithio yn unol â'r safonau a nodir yn y Côd. Rhaid iddynt sicrhau nad yw eu hymddygiad a'u harfer yn disgyn yn is na'r safonau hyn, ac nad oes unrhyw weithredu na hepgor ar eu rhan yn niweidio lles unigolion.

Anogir gweithwyr i ddefnyddio'r Côd i archwilio eu hymddygiad a'u hymarfer eu hunain ac i chwilio am feysydd y gallant wella ynddynt.

Fel gweithiwr gofal cymdeithasol, mae rhaid:

 • Parchu safbwyntiau a dymuniadau, a hyrwyddo hawliau a buddiannau, unigolion a gofalwyr.
 • Ymdrechu i sefydlu a chynnal ymddiriedaeth a hyder unigolion a gofalwyr.
 • Hyrwyddo lles, llais a rheolaeth unigolion a gofalwyr gan eu cefnogi i’w cadw eu hunain yn ddiogel.
 • Parchu hawliau unigolion gan geisio sicrhau nad yw eu hymddygiad yn niweidio’u hunain na phobl eraill.
 • Gweithredu’n ddidwyll a chynnal ymddiriedaeth a hyder y cyhoedd yn y proffesiwn gofal cymdeithasol.
 • Bod yn atebol am ansawdd eich gwaith a chymryd cyfrifoldeb dros gynnal a datblygu gwybodaeth a sgiliau.
 • Yn ogystal ag adrannau 1 - 6, os ydych yn gyfrifol am reoli neu arwain staff, mae’n rhaid i chi sicrhau bod y Côd yn rhan annatod o’u gwaith.
Icon dogfen
Dogfen
Côd Ymarfer Proffesiynol Gofal Cymdeithasol
Icon dogfen
Dogfen
Côd Ymarfer Proffesiynol Gofal Cymdeithasol - fersiwn hawdd i'w ddarllen
Icon dogfen
Dogfen
Côd Ymarfer Proffesiynol - Fersiwn argraffadwy
link icon
App
Côd Ymarfer Proffesiynol Gofal Cymdeithasol
link icon
App
Côd ymarfer hawdd ei ddarllen i ddefnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr

Y Côd i gyflogwyr

Disgwylir i gyflogwyr gweithwyr gofal cymdeithasol hyrwyddo'r defnydd o'r Côd ac ystyried hynny wrth wneud unrhyw benderfyniadau ynghylch ymddygiad ac arfer eu staff.

Mae'r Côd Ymarfer ar gyfer Cyflogwyr Gofal Cymdeithasol yn disgrifio'r safonau a ddisgwylir gan gyflogwyr i sicrhau gweithlu diogel, medrus a gefnogir yn briodol.

Gall Arolygiaeth Gofal Cymru weithredu os yw cyflogwyr yn methu â chydymffurfio â'r Côd.

Icon dogfen
Dogfen
Y Côd Ymarfer i Gyflogwyr Gofal Cymdeithasol
link icon
App
App côd ymarfer ar gyfer cyflogwyr gofal cymdeithasol

Codi pryder am weithiwr

Mae'r Côd yn helpu unigolion sy'n derbyn gofal ac aelodau o'r cyhoedd i ddeall sut y dylai gweithiwr gofal cymdeithasol ymddwyn a sut y dylai cyflogwyr eu helpu i wneud eu gwaith yn dda.

Os oes gennych bryder ynghylch safon y gofal sy'n cael ei ddarparu gallwch:

 • darllenwch y Côd i wirio'r safonau
 • codwch eich pryder(au) gyda chyflogwr y gweithiwr a gofynnwch iddynt eich helpu
 • os yw'r cyflogwr yn methu â delio â'ch pryder yn briodol, gallwch ofyn am gopi o'u gweithdrefn gwynion i fynd â'r mater ymhellach
 • os yw'r gweithiwr wedi'i gofrestru gyda ni ac nad yw siarad â'r cyflogwr wedi helpu, gallwch godi eich pryder gyda ni.

Os yw eich pryder yn ymwneud â safon y gofal a ddarperir gan gwmni neu sefydliad dylech gysylltu ag Arolygiaeth Gofal Cymru (CIW).

Mae'r Côd ar gael ar ffurf BSL. Bydd y fideo yn eich helpu i ddeall beth i'w ddisgwyl gan weithiwr gofal.

Canllawiau ymarfer i weithwyr cofrestredig

Mae canllaw ymarfer ar gael i weithwyr cofrestredig, sy'n disgrifio'r hyn a ddisgwylir yn eu rôl.

Dylid defnyddio'r canllawiau ymarfer i gefnogi cwrdd â'r safonau yn y Côd.

Dylai gweithwyr cofrestredig a'u cyflogwyr sicrhau eu bod yn gyfarwydd â'r canllawiau sy'n berthnasol i'w maes gwaith. Gall methiant difrifol neu barhaus i ddilyn canllawiau ymarfer roi cofrestriad gweithiwr mewn perygl.

Icon dogfen
Dogfen
Y gweithiwr cymdeithasol - canllawiau ymarfer
Icon dogfen
Dogfen
Y gweithiwr gofal preswyl plant - canllawiau ymarfer
Icon dogfen
Dogfen
Y rheolwr gofal cymdeithasol - canllawiau ymarfer
Icon dogfen
Dogfen
Y gweithiwr gofal cartref – canllawiau ymarfer
Icon dogfen
Dogfen
Y gweithiwr cartref gofal i oedolion - canllawiau ymarfer
link icon
App
App canllawiau ymarfer gweithwyr gofal cartref

Canllawiau esboniadol

Hefyd mae canllawiau esboniadol ar gael. Mae'r rhain yn darparu mwy o fanylion ynghylch rhai o’r egwyddorion yn y canllawiau ymarfer.

Icon dogfen
Dogfen
Gweithredu mewn ffordd agored a gonest pan fydd pethau yn mynd o le: gonestrwydd a dyletswydd broffesiynol - canllawiau esboniadol
Icon dogfen
Dogfen
Defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn gyfrifol - canllawiau esboniadol
Icon dogfen
Dogfen
Defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn gyfrifol - canllawiau esboniadol

Cysylltu â ni

Os oes gennych chi gwestiwn Cysylltwch â ni.